Soạn giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Tìm số bị trừ
  Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x - 4 = 8\)
  Giải:
  \(\begin{array}{l}x - 4 = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 + 4\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 12\end{array}\)
  Vậy giá trị của \(x = 12\)
  Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng
  - Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ.
  - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  Ví dụ: Điền số còn thiếu vào bảng sau:
  [​IMG]
  Giải:
  Ta có: \(11 - 4 = 7\) và \(9 + 12 = 21\) nên em điền các số vào bảng như sau:
  [​IMG]
  Dạng 3: Điền số còn thiếu vào sơ đồ.
  - Quan sát số và phép toán đã cho trong sơ đồ, xác định vị trí của số cần tìm.
  - Thực hiện tìm số còn thiếu và điền vào chỗ trống.
  Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
  [​IMG]
  Giải
  Số cần tìm là số bị trừ chưa biết.
  Vì \(5 + 2 = 7\) nên số cần điền vào ô trống là số \(7\)
  [​IMG]