Soạn giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ TRỪ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tìm x
  - Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
  - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(15 - x = 8\)
  Giải
  \(\begin{array}{l}15 - x = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 15 - 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 7\end{array}\)
  Vậy giá trị cần tìm là \(x = 7\)
  Dạng 2: Hoàn thành bảng
  Điền các giá trị của số bị trừ, số trừ hoặc hiệu còn thiếu trong bảng.
  - Tìm hiệu bằng cách thực hiện phép trừ hai số: Số bị trừ và Số trừ.
  - Tìm số bị trừ hoặc số trừ (Dạng 1)
  Ví dụ: Điền các số còn thiếu vào bảng sau:
  [​IMG]
  Giải
  Ta có: \(75 - 36 = 39\) và \(84 - 60 = 24\) nên em điền được các số vào bảng như sau:
  [​IMG]
  Dạng 3: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị ban đầu và giá trị còn lại, yêu cầu tìm giá trị đã bớt đi hoặc giảm đi.
  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị đã bớt ta thường lấy giá trị ban đầu trừ đi giá trị còn lại.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ: Trong cửa hàng có \(35\) quyển vở, sau khi bán đi thì cửa hàng còn lại \(13\) quyển vở. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu quyển vở ?
  Giải
  Cửa hàng đã bán được số quyển vở là:
  \(35 - 13 = 22\) (quyển vở)
  Đáp số: \(22\) quyển vở