Tại sao nói : Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sư hình thành đất ? Cho ví du.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tại sao nói : Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sư hình thành đất ? Cho ví du.
  Giải:

  Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sư hình thành đất vì :
  - Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất là nhiệt và ẩm. Ví dụ: Điều kiện nhiệt ẩm làm cho đá gốc bị phá huỷ, sau đó phong hóa rồi tiếp tục bị phân hóa thành đất.
  - Khí hậu ảnh hưởng; gián tiếp đến sự thành tạo đất thông qua lớp phủ thực vật.
  Trong khi đó lớp phủ cũng ảnh hưởng đến sự hình thành đất.