Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng nào?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪