Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết
  - Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu?
  - Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của các nước nói trên như thế nào?

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  - Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu của các nước: Nhật Bản (66,4%), Hàn Quốc (54,1%).
  - Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP/người ở các nước nói trên là:
  + Nước có tỉ trọng giá trị dịch vụ cao thì GDP/người cũng cao (Nhật Bản, Hàn Quốc).
  + Nước có tỉ trọng giá trị dịch vụ thấp thì GDP/người cũng thấp (Lào).