Tin học 10 Bài 7: Phần mềm máy tính

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  • Phần mềm máy tính là các chương trình thu được sau khi thực hiện giải các bài toán trên máy tính và dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau.
  • Phần mềm máy tính gồm 2 loại: Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng
  1. Phần mềm hệ thống
  • Phần mềm hệ thống là những chương trình tạo môi trường làm việc và cung cấp các dịch vụ cho các phần mềm khác trong quá trình hoạt động của máy tính.
  • Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quan trọng nhất.
  • Ví dụ 1: Hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành WINDOWS,...
  2. Phần mềm ứng dụng
  • Phần mềm ứng dụng là phần mềm được viết để giúp giải quyết các công việc thường gặp như soạn thảo văn bản, quản lí học sinh, xếp thời khoá biểu, xử lí ảnh, trò chơi.
  • Ví dụ 2: WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, NETSCAPE NAVIGATOR, WINDOWS MEDIA PLAYER, MPEG, debugger, NC, WINZIP, Diệt VIRUS,...
  • Phần mềm ứng dụng có 2 loại: Phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích
  a. Phần mềm công cụ
  • Phần mềm công cụ: Là phần mềm hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác
  • Ví dụ 3: Visual Basic, ASP,...
  b. Phần mềm tiện ích
  • Phần mềm tiện ích: Phần mềm giúp người dùng làm việc với máy tính thuận lợi hơn
  • Ví dụ 4: NC, BKAV,...
  • Trong thực tế có nhiều phần mềm ứng dụng được phát triển theo đơn đặt hàng riêng có đặc thù của một tổ chức, cá nhân.
  • Ví dụ 5: phần mềm quản lí tiền điện thoại, phần mềm quản lí điểm.
  • Một số phần mềm được phát triển theo yêu cầu chung của rất nhiều người thường nằm trong bộ Office.
  • Ví dụ 6: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Windows Media.