Tin học 10 Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Thực hành làm việc với bảng.
  • Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo.
  2. Nội dung
  a. Làm việc với bảng
  a1) Hãy tạo thời khóa biểu theo mẫu dưới đây:

  [​IMG]

  a2) Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.

  a3) Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

  [​IMG]

  Gợi ý làm bài:

  a1)

  Để thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình, các em vào menu View, chọn lệnh Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

  Tạo thời khóa biểu theo mẫu trên theo các bước sau đây:
  • Bước 1. Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo bảng;
  • Bước 2. Tạo bảng bằng lệnh: Table/Insert/Table....; Hộp thoại Insert Table xuất hiện.
  • Bước 3. Nhập số cột vào mục Numbers of Columns: 7;
  • Bước 4. Nhập số dòng vào mục Numbers of Rows: 6;
  • Bước 5. Chọn OK.
  a2)

  a3)
  • Bảng cần tạo gồm 7 cột, 6 dòng;
  • Thay đổi độ rộng cột thứ nhất tính từ trái sang phải, các cột khác nếu thấy cần thiết;
  • Gộp 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ nhất, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ hai, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 6, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 7.
  • Gộp 3 ô của dòng đầu tiên của cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ 5 thành một ô dài.
  b. Soạn thảo và trình bày văn bản
  Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

  [​IMG]

  Gợi ý làm bài:

  Các công cụ soạn thảo cần để trình bày văn bản, đó là:
  • Định dạng chữ: chữ hoa, chữ nghiêng, đậm và kết hợp các kiểu này với nhau;
  • Sử dụng định dạng danh sách liệt kê kiểu số thứ tự;
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế.