Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  Kiểu dữ liệu chuẩn là một tập hữu hạn các giá trị. Mỗi kiểu dữ liệu cần một dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ và xác định các phép toán có thể tác động lên dữ liệu. Một số kiểu dữ liệu thường dùng cho biến đơn như sau:

  1. Kiểu nguyên
  Kiểu nguyên dùng để khai báo các đại lượng nhận giá trị là các số nguyên.


  [​IMG]
  Bảng 1. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu nguyên
  2. Kiểu thực
  Kiểu thực dùng để khai báo các đại lượng nhận giá trị là các số thực.


  [​IMG]
  Bảng 2. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu thực

  3. Kiểu kí tự
  Kiểu kí tự (kiểu có thứ tự, đếm được): là tập giá trị các kí tự trong bộ mã ASCII. Được dùng khi thông tin là các kí tự, xâu (string).


  [​IMG]
  Bảng 3. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu kí tự

  4. Kiểu Logic
  Kiểu lôgic (kiểu thứ tự đếm được): được dùng khi kiểm tra một điều kiện hoặc tìm giá trị của một biểu thức lôgic.

  [​IMG]
  Bảng 4. Bộ nhớ lưu trữ một giá trị và phạm vi giá trị của kiểu logic


  Bài tập minh họa
  Bài tập 1
  Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu Byte bộ nhớ cho khai báo sau:

  PHP:
  1. Var  x : Integer;
  2.        y, z : Real;
  3.        c : Char;
  Gợi ý làm bài:
  • Biến x thuộc kiểu Integer => sẽ cấp phát 2 byte bộ nhớ.
  • Biến y, z thuộc kiểu Real => sẽ cấp phát 6 byte + 6 byte = 12 byte bộ nhớ.
  • Biến c thuộc kiểu Char => sẽ cấp phát 1 byte bộ nhớ.
  Vậy cần cấp phát 15 byte bộ nhớ cho khai báo trên.