Tin học 11 Bài 5: Khai báo biến

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  Mọi biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo tên biến và kiểu dữ liệu của biến

  Tên biến dùng để xác lập quan hệ giữa biến với địa chỉ bộ nhớ nơi lưu trữ giá trị của biến

  Trong ngôn ngữ Pascal, cấu trúc chung của khai báo biến có dạng:

  Var < Danh sách biến >:< Kiểu dữ liệu >;​

  Trong đó:
  • Var: là từ khoá dùng để khai báo biến. Có thể khai báo nhiều danh sách biến có những kiểu dữ liệu khác nhau
  • Danh sách biến: tên các biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy ",".
  • Kiểu dữ liệu: là một kiểu dữ liệu chuẩn
  Trong ngôn ngữ Pascal, cấu trúc chương trình của khai báo biến như sau:

  [​IMG]

  Bảng 1. Cấu trúc chương trình của khai báo biến

  Ví dụ:

  Xét khai báo biến:
  PHP:
  1. Var
  2.   X, Y, Z: real;
  3.   C: char;
  4.   I, J: byte;
  5.   N: word;

  Tổng bộ nhớ cần cấp phát (Dựa vào bảng Bộ nhớ lưu trữ một giá trị của các kiểu dữ liệu đã học trong Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn):
  • X (6 byte); Y (6 byte); Z (6 byte);
  • C (1 byte); Y (1 byte); J (1 byte);
  • N (2 byte);
  • Tổng 23 byte
  Khi khai báo biến cần lưu ý:
  • Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó.
   • Ví dụ: Cần đặt tên hai biến biểu diễn điểm toán, điểm tin thì không nên vì ngắn gọn mà đặt tên biến là d1, d2 mà nên đặt là dtoan, dtin
  • Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài, dễ dẫn đến mắc lỗi hoặc hiểu nhầm.
   • Ví dụ: Không nên dùng d1, d2 hay diemmontoan, diemmontin cho điểm toán, điểm tin của học sinh
  • Khai báo biến cần quan tâm đến phạm vi giá trị của nó.
   • Ví dụ: Khi khai báo biến biểu diễn số học sinh của một lớp có thể sử dụng kiểu byte, nhưng biến biểu diễn số học sinh của toàn trường thì phải thuộc kiểu word

  Bài tập minh họa
  Bài tập 1:
  Biến x có thể nhận các giá trị -5; 10; 100;

  Biến y có thể nhận các giá trị: -0.1; 0.7; 100.

  Hãy viết cách khai báo cho 2 biến trên.

  Gợi ý làm bài:

  PHP:
  1. Var x: Integer;
  2.  
  3.       y: Real;

  Bài tập 2

  Hãy chỉ ra các lỗi trong khai báo sau và sửa lại cho đúng:

  PHP:
  1. Var  x, y: Integer;
  2.  
  3.   Y, A, B: Byte
  4.  
  5.   g = 9.8;
  Gợi ý làm bài:

  Các lỗi:
  • Lỗi 01: Thiếu dấu ; (Sau dòng Y,A,B)
  • Lỗi 02: Trùng tên biến (y)
  • Lỗi 03: Lỗi cú pháp (g = 9.8)
  Sửa lại:
  PHP:
  1. Var  x, y: Integer;
  2.   Z, A, B: Byte;
  3. Const  g = 9.8;