Tin học 11 Bài tập và thực hành 5

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đổi xâu.

  2. Nội dung
  Bài 1: Nhập từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không?
  Gợi ý làm bài:

  Xâu đối xứng có tính chất: Đọc nó từ trái sang phải cũng thu được kết quả giống như đọc từ phải sang trái (còn được gọi là xâu Palindrome).
  • Xác định bài toán:
   • Input: Nhập vào xâu.
   • Output: Xuất ra kết quả có phải là xâu đối xứng?
  • Mô tả thuật toán:
   • Bước 1: Nhập Xâu S;
   • Bước 2: Tính chiều dài xâu S;
   • Bước 3: Tạo xâu P (xâu rỗng);
   • Bước 4: Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S;
    [*]Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, ngược lại thì không phải là xâu đối xứng.

   [*]Cài đặt chương trình:

  PHP:
  1. var  i, x: byte;
  2.       a, p: string;
  3. BEGIN
  4.   write(‘Nhap vao xau:);
  5.   readln(a);
  6.   x:= length(a);
  7.   p:= ' ';
  8.   for i:=x downto 1 do
  9.   p:= p+a[i];
  10.   if a=p then
  11.   write(‘Xau la  Palindrome’)
  12.   else
  13.   write(‘Xau  khong la  Palindrome’);
  14.   readln;
  • Viết lại chương trình trên trong đó không dùng biến xâu p:
  PHP:
  1. Uses crt;
  2. Var s: string;
  3.       x,i: byte;
  4.      palin: Boolean;
  5. Begin
  6.      Clrscr;
  7.      Write(' Nhap xau s=');
  8.      readln(s);
  9.      x:=length(s);
  10.      palin:=true;
  11.     For i:=1 to (x div 2) do
  12.     begin
  13.   If s[i]<> s[x-i+1] then palin:=false;
  14.   break;
  15.    end;
  16.   If palin then write('doi xung')
  17. else write('khong doi xung');
  18.   readln;

  Bài 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường ).
  Gợi ý làm bài:
  • Xác định bài toán:
   • Input: Nhập vào xâu
   • Output: Xuất ra số lần xuất hiện của các chữ cái tiếng Anh trong xâu vừa nhập.
  • Mô tả thuật toán:
   • Bước 1: Nhập vào xâu S.
   • Bước 2: Tạo mảng A lưu trữ số lần xuất hiện của chữ cái tiếng Anh.
   • Bước 3: Khởi tạo cho từng phần tử mảng.
   • Bước 4: Nếu trong xâu S chữ cái A \(\rightarrow\) Z thì tăng giá trị của phần tử trong mảng.
   • Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.
  • Cài đặt chương trình:
  PHP:
  1. Program bai02;
  2. Uses crt;
  3. Var  a: array['A'.. 'Z'] of byte;
  4.       s: string;
  5.       i: byte;
  6.       c: char;
  7. Begin
  8.       clrscr;
  9.         write('nhap xau :');
  10.         readln(s);
  11.       for c:='A' to 'Z' do a[c]:=0;
  12.       for i:=1 to length(s) do
  13.   begin
  14.   s[i]:=upcase(s[i]);
  15.           if (s[i]>='A') and (s[i]<='Z') then
  16.   a[s[i]]:=a[s[i]]+1;
  17.   end;
  18.       for c:='A' to 'Z' do
  19.        if a[c]<>0 then
  20.    writeln( 'So lan xuat hien', c,': ',a[c]);
  21. readln;

  Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự 'anh' bằng cụm kí tự 'em'.
  Gợi ý làm bài:
  • Xác định bài toán:
   • Input: Nhập vào một xâu.
   • Output: Xuất ra xâu kết quả đã thay thế cụm từ ‘anh’ bằng cụm từ 'em'.
  • Mô tả thuật toán:
   • Bước 1: Tìm vị trí bắt đầu của xâu 'anh';
   • Bước 2: Xóa xâu 'anh' vừa tìm thấy;
   • Bước 3: Chèn xâu 'em' vào xâu S tại vị trí trước đây xuất hiện xâu 'anh' (lặp lại các bước trên cho đến khi không còn xâu 'anh');
  • Bước 4: In ra xâu S.
  • Cài đặt chương trình:
  PHP:
  1. Uses crt;
  2. Var s: string;
  3.        i: byte;
  4. Begin
  5.      Clrscr;
  6.      Write('Nhap xau S:'); Readln(s);
  7.      i:=Pos('anh',s);
  8.      While i<> 0 do
  9.        Begin
  10.           Delete(s,i,3);
  11.           Insert('em',s,i);
  12.           I:=Pos('anh',s);
  13.        End;
  14.      writeln(S);
  15.      readln;