Tin học 11 Bài tập và thực hành 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;
  • Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.
  2. Ôn tập kiến thức
  a. Xâu kí tự
  [​IMG]

  Hình 1. Nội dung trọng tâm về kiểu xâu

  b. Chương trình con
  [​IMG]

  Hình 2. Nội dung trọng tâm về hàm và thủ tục


  Bài tập minh họa
  Câu 1: Viết thủ tục CatDan(S1, S2) nhận đầu vào là xâu S1 không quá 79 kí tự, tạo xâu S2 thu được từ xâu S1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trí cuối cùng. Ví dụ: S1='ABCD'; S2='BCDA'

  Gợi ý làm bài:
  • Ý tưởng:
   • \(S1= \, 'ABCD' \rightarrow S2= \, 'BCDA'\)
   • \(S2= \, 'BCD' + \, 'A'\)
   • Trong đó:
    • A: S1[1]
    • BCD: Copy(S1,2,length(s1)-1)
  • Thủ tục CatDan(S1, S2):
  PHP:
  1. Type Str79 = string[79];
  2. Procedure CatDan(S1: str79; var S2 : str79);
  3. Begin
  4. S2:=copy(S1,2,length(S1)-1) + S1[1];
  Câu 2:Viết thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ xung vào xâu s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s ban đầu được căn giữa dòng (80 kí tự).

  Gợi ý làm bài:

  Thủ tục CanGiua(s):

  PHP:
  1. Procedure CanGiua(Var S: xau);
  2. Var i,n:integer;
  3. Begin
  4. n:=(80-length(S)) div 2;
  5. For i:=1 to n do
  6. S:= ' ' + S;
  Câu 3: Sử dụng hai thủ tục trên, viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80.

  Gợi ý làm bài:
  • Ý tưởng:
   • Nhập 1 xâu để chạy trên màn hình.
   • Căn giữa xâu vừa nhập trên màn hình.
   • Sử dụng thủ tục cắt dán để chạy chữ.
  • Cài đặt chương trình:
  PHP:
  1. Program ThucHanh6;
  2. Uses crt;
  3. Type xau=string[79];
  4. Var S1, S2: xau;
  5. Stop:boolean;
  6. Procedure catdan(S1:Xau; var S2:Xau);
  7. Begin
  8. S2:=copy(s1,2,length(S1)-1)+S1[1];
  9. Procedure CanGiua(Var S: xau);
  10. Var i,n:integer ;
  11. Begin
  12. n:=length(S);
  13. n:=(80-n) div 2;
  14. For i:=1 to n do
  15. S:= ' ' +S;
  16. Begin
  17. clrscr;
  18. write(‘nhap xau S1:);readln(S1);
  19. cangiua(S1);
  20. clrscr;
  21. stop:=false;
  22. while not (stop) do
  23. Begin
  24. gotoxy(1,12); {chuyen con tro den dau dong 12}
  25. write(s1);
  26. delay(500); {dung 500 miligiay}
  27. catdan(S1, S2);
  28. S1:= S2;
  29. Stop:=keypressed; {nhan phim bat ki de ket thuc}
  30. Readln;