Tin học 11 Bài tập và thực hành 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;
  • Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.
  2. Ôn tập kiến thức
  a. Cách viết và sử dụng chương trình con
  [​IMG]

  Hình 1. Cách viết và sử dụng chương trình con

  b. Các biến - tham số và thực hiện chương trình trong chương trình con

  [​IMG]

  Hình 2. Các biến - tham số và thực hiện chương trình trong chương trình con

  b.1. Biến
  [​IMG]

  Hình 3. Nội dung trọng tâm về biến

  b.2. Tham số
  [​IMG]

  Hình 4. Nội dung trọng tâm về tham số

  b.3. Thực hiện chương trình con
  [​IMG]

  Hình 5. Cách thực hiện chương trình con


  Bài tập minh họa
  Bài tập 1
  Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau:
  • Lập thủ tục nhập ba số nguyen dương a, b, c từ bàn phím.
  • Lập thủ tục kiểm tra xem ba số trên có lập thành ba cạnh của tam giác hay không?
  • Viết hàm tính diện tích của tam giác.
  • Viết hoàn thiện chương trình chính.
  Gợi ý làm bài:
  • Xác định bài toán:
   • INPUT: 3 cạnh a,b,c của tam giác
   • OUTPUT: Kiểm tra tam giác và tính diện tích
  • Công thức Herong:
   • p := (a+b+c)/2;

   • dt := sqrt(p* (p-a)*(p-b)*(p-c));
  • Cài đặt chương trình:
  PHP:
  1. Var a,b,c : Integer;
  2. Procedure NhapABC (Var a, b, c : Integer);   {1. Nhập 3 cạnh a,b,c}
  3. Begin
  4.     Write( 'Nhap a:' ); Readln( a );
  5.     Write( 'Nhap b:' ); Readln( b );
  6.     Write( 'Nhap c:' ); Readln( c );
  7. Procedure KiemTra_InDienTich ( a,b,c:Integer); {2. Kiểm tra tam giác}
  8. Begin
  9.      If ((a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b)) then
  10.        Writeln(' Ba canh tren tao thanh tam giac.dien tich', Dientich(a,b,c) ) Else
  11.         Writeln('Ba canh tren khongtao thanh tam giac');
  12. Function Dientich( a, b, c:Integer ) : Real;      {3. Hàm tính diện tích}
  13. Var dt,p : Real;
  14. Begin
  15.      p := (a+b+c)/2;
  16.      dt := sqrt(p* (p-a)*(p-b)*(p-c));
  17.      Dientich := dt;
  18. BEGIN  {4. Chương trình chính}
  19.      NhapABC(a,b,c);
  20.      KiemTra_InDienTich (a,b,c);
  Bài tập 2
  Viết chương trình tính \(C_{n}^{k}\). Có sử dụng hàm?

  Gợi ý làm bài:
  • Xác định bài toán:
   • INPUT: Nhập n, k
   • OUTPUT: \(C_{n}^{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\)
  • Cài đặt chương trình:
  PHP:
  1. Program to_hop;
  2. Uses crt;
  3. Var n,k : integer;
  4.      nCk: real;
  5. Function gt( n : integer) : integer;
  6. var i,s: integer;
  7.   Begin
  8.   s:=1;
  9.   for i:=1 to n do
  10.   s:=s*i;
  11.   gt:=s;
  12. BEGIN
  13. Write(‘ Nhap n:); readln(n);
  14. Write(‘ Nhap k:); readln(k);
  15. nCk := gt(n) /(gt(k) *gt(n-k));
  16. Writeln(‘ nCk =, nCk);
  17. Readln;