Toán 5 - Chương 5 - Tiết 147 Ôn tập về đo thể tích

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  TênKí hiệu Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
  Mét khối$m^3$ 1 $m^3 = … dm^3 = … cm^3$
  Đề-xi-mét-khối$dm^3$ 1 $dm^3 = … cm^3$; 1 $dm^3 = 0,…m^3$
  Xăng-ti-mét-khối$cm^3$ 1 $cm^3 = 0,… dm^3$
  b) Trong các đơn vị đo thể tích:
  – Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
  – Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

  Đáp án:

  a)
  TênKí hiệu Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
  Mét khối$m^3$ 1 $m^3$ = 1000 $dm^3$ = 1000000 $cm^3$
  Đề-xi-mét-khối$dm^3$ 1 $dm^3$ = 1000 $cm^3$; 1 $dm^3$ = 0,001 $m^3$
  Xăng-ti-mét-khối$cm^3$ 1 $cm^3$ = 0,001 $dm^3$
  b) Trong các đơn vị đo thể tích:
  – Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
  Trong các đơn vị đo thể tích đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền
  – Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
  Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị bé bằng một phân nghìn đơn vị lớn hơn tiếp liền

  Bài 2 trang 155:
  Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
  1 $m^3$ = …$dm^3$
  1 $dm^3$ = …$cm^3$
  7,268 $m^3$ = …$dm^3$
  4,351 $dm^3$ = ….$cm^3$
  0,5 $m^3$ = …$dm^3$
  0,2 $dm^3$ = …$cm^3$
  3$m^3$ 2$dm^3$ = …$dm^3$
  1$dm^3$ 9$cm^3$ = …$cm^3$
  Giải bài 2:
  1$m^3$ = 1000 $dm^3$
  1$dm^3$ = 1000$cm^3$
  7,268$m^3$ = 7268$dm^3$
  4,351$dm^3$ = 4351$cm^3$
  0,5$m^3$ = 500$dm^3$
  0,2$dm^3$ = 200$cm^3$
  3$m^3$ 2$dm^3$ = 3002$dm^3$
  1$dm^3$ 9$cm^3$ = 1009$cm^3$
  Bài 3 trang 155 Toán 5:
  Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
  a) Có đơn vị đo là mét khối:
  6$m^3$ 272$dm^3$;
  2105$dm^3$ ;
  3$m^3$ 82$dm^3$;
  b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:
  8$dm^3$ 439$cm^3$;
  3670$cm^3$ ;
  5$dm^3$ 77$cm^3$
  Đáp án:
  a)
  6$m^3$ 272$dm^3$ = 6,272$m^3$;
  2105$dm^3$ = 2,105$m^3$;
  3$m^3$ 82$dm^3$ = 3,082$m^3$
  b)
  8$dm^3$ 439$cm^3$ = 8,349$dm^3$;
  3670$cm^3$ = 3,670$dm^3$;
  5$dm^3$ 77$cm^3$ = 5,077$dm^3$