Toán 5 - Chương 5 - Tiết 153 Phép nhân

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 162 sgk toán 5. Tính:
  a) 4802 x 324 ;
  6120 x 205 ;
  b) \(\frac{4}{17}\) x 2 ;
  \(\frac{4}{7}\) x \(\frac{5}{12}\) ;
  c) 35,4 x 6,8 ;
  21,76 x 2,05 .
  Bài giải:
  a) 4802 x 324 = 1555848 ;
  6120 x 205 = 1254600 ;
  b) \(\frac{4}{17}\) x 2 = \(\frac{8}{17}\) ;
  \(\frac{4}{7}\) x \(\frac{5}{12}\) = \(\frac{20}{84}\) ;
  c) 35,4 x 6,8 = 240,72 ;
  21,76 x 2,05 = 44,608
  Bài 2 trang 162 sgk toán 5. Tính nhẩm:
  a) 3,25 x 10
  3,25 x 0,1
  b) 417,56 x 100
  417,56 x 0,01
  c) 28,5 x 100
  28,5 x 0,01
  Bài giải:
  a) 3,25 x 10 = 32,5
  3,25 x 0,1 = 0,325
  b) 417,56 x 100 = 41756
  417,56 x 0,01 = 4,1756
  c) 28,5 x 100 = 2850
  28,5 x 0,01 = 0,285.

  Bài 3 trang 162 sgk toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
  a) 2,5 x 7,8 x 4 ;
  b) 0,5 x 9,6 x 2 ;
  c) 8,36 x 5 x 0,2 ;
  d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 ;
  Bài giải:
  a) 2,5 x 7,8 x 4 = (2,5 x 4) x 7,8 = 10 x 7,8 = 78 ;
  b) 0,5 x 9,6 x 2 = (0,5 x 2) x 9,6 = 1 x 9,6 = 9,6 ;
  c) 8,36 x 5 x 0,2 = 8,36 x (5 x 0,2) = 8,36 x 1 = 8,36 ;
  d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9 = 10 x 7,9 = 79 ;

  Bài 4 trang 162 sgk toán 5. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 k/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tạo C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
  Bài giải:
  Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là:
  48,5 + 33,5 = 82 (km)
  Ta có thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là:
  1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ.
  Độ dài quãng đường AB là: 82 x 1,5 = 123 (km).
  Đáp số: 123km.