Toán 5 - Chương 5 - Tiết 171 luyện tập chung

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung tiết 171. Tính
  a) \(1{5 \over 7} \times {3 \over 4}\) ;
  b) \({{10} \over {11}}:1{1 \over 3}\) ;
  c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 ;
  d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8
  Bài làm:
  a) \(1{5 \over 7} \times {3 \over 4} = {{12} \over 7} \times {3 \over 4} = {9 \over 7}\)
  b) \({{10} \over {11}}:1{1 \over 3} = {{10} \over {11}}:{4 \over 3} = {{10} \over {11}} \times {3 \over 4} = {{15} \over {22}}\)
  c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 = (3,75 + 2,43) x 4,1
  = 6 x 4,1
  = 24,6
  d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8 = 6 x 8,4 - 6, 8
  = 50,4 - 6,8
  = 43,6

  Bài 2 trang 177 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung tiết 171. Tính bằng cách thuận tiện nhất
  a) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}}\)
  b) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}}\)
  Bài làm:
  a) \({{21} \over {11}} \times {{22} \over {17}} \times {{68} \over {63}} = {{21} \over {63}} \times {{22} \over {11}} \times {{68} \over {17}} = {1 \over 3} \times 2 \times 4 = {8 \over 3}\)
  b) \({5 \over {14}} \times {7 \over {13}} \times {{26} \over {25}} = {5 \over {25}} \times {7 \over {14}} \times {{26} \over {13}} = {1 \over 5} \times {1 \over 2} \times 2 = {1 \over 5}\)

  Bài 3 trang 177 sgk toán 5 tiết 171 luyện tập chung. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m3 nước thì mực nước trong bể lên tới \(\frac{4}{5}\) chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?
  Bài giải:
  Diện tích đáy bể bơi là:
  22,5 x 19,2 = 432 (m2)
  Chiều cao mực nước trong bể là:
  414,72 : 432 = 0,96m.
  Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là \(\frac{5}{4}\).
  Vậy chiều cao bể bơi là: 0,96 x \(\frac{5}{4}\) = 1,2 (m)
  Đáp số: 1,2m.

  Bài 4 trang 177 sgk toán 5 tiết 171 luyện tập chung. Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.
  a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
  b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?
  Bài giải:
  a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:
  7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)
  Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là:
  7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)
  Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:
  8,8 x 3,5 = 30,8 (km)
  b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:
  30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.
  Đáp số: a) 30,8km ; b) 5 giờ 30 phút.

  Bài 5 trang 177 sgk toán 5 tiết 171 luyện tập chung. Tìm x:
  \(8,75 \times x + 1,25 \times x = 20\)
  Bài giải:
  \(\eqalign{
  & 8,75 \times x + 1,25 \times x = 20 \cr
  & \left( {8,75 + 1,25} \right) \times x\,\,\,\, = 20 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,10 \times x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 20 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 20:10 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\,2 \cr} \)