Toán 5 - Chương 5 - Tiết 173 luyện tập chung

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1, 2, 3 phần 1 trang 178 sgk toán 5.
  Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
  1. 0,8% = ?
  A. \(\frac{8}{10}\) B. \(\frac{8}{100}\)
  C. \(\frac{8}{1000}\) D. \(\frac{8}{10000}\)
  2. Biết 95% của một số là 475, vậy \(\frac{1}{5}\) của số đó là:
  A. 19 B.95
  C. 100 D. 500
  3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?
  [​IMG]
  Bài giải:
  Bài 1. Khoanh vào chữ C (vì 0,8% = \(\frac{0,8}{100}\) = \(\frac{8}{1000}\)
  Bài 2. Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500 ; và \(\frac{1}{5}\) số đó là: 500 : 5 = 100).
  Bài 3. Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).

  Bài 1 Phần 2 trang 179 sgk toán 5. Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:
  [​IMG]
  a) Diện tích của phần đã tô màu.
  b) Chu vi của phần không tô màu.
  Bài giải:
  Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.
  Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.
  a) Diện tích phần đã tô màu là:
  10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)
  b) Chu vi của phần không tô màu là:
  10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)
  Đáp số: a) 314cm2 ; 62,8cm

  Bài 2 phần 2 trang 179 sgk toán 5. Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?
  Giải
  Tóm tắt
  Cá + gà : 88000 đồng
  Số tiền cá = 120% số tiền gà
  Gà: ? đồng
  Cá : ? đồng
  Bài giải:
  Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:
  \(120\% = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

  Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 6 = 11 (phần)
  Số tiền mua cá là:
  88000 : 11 x 6 = 48000 (đồng)
  Đáp số: 48000 đồng