Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề Đa giác. Diện tích của đa giác và những vấn đề liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thoi ABCD có \(\widehat{A}=60^o\) cạnh a. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
  • Lục giác EFDGHB là lục giác đều vì có tất cả các cạnh bằng nhau và cùng bằng \(\dfrac{a}{2}\).
  • Lục giác EFDGHB là lục giác đều vì có tất cả các cạnh bằng nhau , cùng bằng \(a\) và tất cả các góc bằng \(120^o\)
  • Lục giác EFDGHB là lục giác đều vì có tất cả các cạnh bằng nhau, cùng bằng \(\dfrac{a}{2}\) và tất cả các góc bằng \(120^o\)
  • Lục giác EFDGHB là lục giác đều vì có tất cả các cạnh bằng nhau, cùng bằng \(\dfrac{a}{2}\) và tất cả các góc bằng \(60^o\)
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 4 lần và chiều rộng giảm 2 lần?
  • Diện tích mới tăng 2 lần so với diện tích cũ
  • Diện tích mới tăng 8 lần so với diện tích cũ
  • Diện tích mới giảm 4 lần so với diện tích cũ
  • Diện tích mới giảm 8 lần so với diện tích cũ
  Hướng dẫn giải:

  Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu lần lượt là a,b.
  Suy ra chiều dài mới là 4a; chiều rộng mới là \(\dfrac{b}{2}\)
  Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là: a.b (đvdt)
  Diện tích của hình chữ nhật mới là: \(\dfrac{4a.b}{2}=2ab\left(đvdt\right)\).
  Suy ra diện tích hình chữ nhật mới tăng 2 lần so với diện tích hình chữ nhật cũ.
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình chữ nhật ABCD. E là điểm thuộc AB sao cho EB = 3EA. Qua E kẻ đường thẳng song song với AD đường thẳng này cắt DC ở F. Kí hiệu \(S_1\) là diện tích hình chữ nhật AEFD và S là diện tích hình chữ nhật ABCD. Tìm tỉ số \(\dfrac{S_1}{S}\)
  • \(\dfrac{S_1}{S}=\dfrac{1}{3}\)
  • \(\dfrac{S_1}{S}=\dfrac{1}{4}\)
  • \(\dfrac{S_1}{S}=\dfrac{2}{3}\)
  • \(\dfrac{S_1}{S}=3\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Do 3AE = EB nên \(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{1}{4}\).
  Ta có: \(\dfrac{S_1}{S}=\dfrac{AE.AD}{AB.AD}=\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{1}{4}\)
   
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình chữ nhật ABCD. E là điểm bất kì nằm trên đường chéo AC. Đường thẳng qua E, song song với AD
  cắt AB, DC lần lượt tại F và G. Đường thẳng qua E song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại H và K.
  Tính tỉ số diện tích của hai hình chữ nhật EFBK và EGDH.
  • \(1\)
  • \(\dfrac{1}{2}\)
  • \(\dfrac{2}{1}\)
  • \(\dfrac{1}{3}\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  \(S_{\Delta ABC}=S_{\Delta ADC}\).
  \(S_{\Delta AEF}=S_{\Delta AHE}\).
  Suy ra: \(S_{\Delta ABC}-S_{\Delta AFE}=S_{\Delta ADC}-S_{\Delta AHE}\).
  Vì vậy: \(S_{HEGD}=S_{FBKE}\).
  Tỉ số diện tích của hai hình chữ nhật EFBK và EGDH là 1.
   
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Tính diện tích của hình thang vuông có đáy nhỏ bằng chiều cao bằng 6cm và góc lớn nhất bằng \(135^o\).
  • \(54cm^2\)
  • \(108cm^2\)
  • \(27cm^2\)
  • \(30cm^2\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Tam giác ABD vuông cân nên \(BD=\sqrt{6^2+6^2}=\sqrt{72}\) cm.
  Do \(\widehat{ABC}=135^o\Rightarrow\widehat{DBC}=90^o;\widehat{BCD}=45^o\).
  Vì vậy tam giác DBC vuông cân.
  Suy ra: \(DC=\sqrt{BD^2+BD^2}=\sqrt{72+72}=12\) cm.
  Diện tích hình thang ABCD là:
  \(\dfrac{6.\left(12+6\right)}{2}=54\left(cm^2\right)\).