Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề Đa giác. Diện tích của đa giác và những vấn đề liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 10cm, CD = 22cm, DB là phân giác của \(\widehat{D}\).
  Tính chu vi hình thang ABCD.
  • 52cm
  • 42cm
  • 60cm
  • 32cm
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Do DB là tia phân giác góc D nên: \(\widehat{ADB}=\widehat{BDC}=\dfrac{\widehat{ADC}}{2}\).
  AB // DC nên \(\widehat{ABD}=\widehat{BDC}\).
  Vì vậy \(\widehat{ADB}=\widehat{ABD}\) suy ra tam giác BAD cân tại A.
  Vì vậy AB = AD = 10cm.
  Chu vi hình thang ABCD là: \(AD+AB+DC+BC=10+10+10+22=52\left(cm\right)\)
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 10cm, CD = 22cm, DB là phân giác của \(\widehat{D}\).
  Tính diện tích hình thang ABCD.
  • \(128cm^2\)
  • \(64cm^2\)
  • \(256cm^2\)
  • \(235cm^2\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Do DB là tia phân giác góc D nên: \(\widehat{ADB}=\widehat{BDC}=\dfrac{\widehat{ADC}}{2}\).
  AB // DC nên \(\widehat{ABD}=\widehat{BDC}\).
  Vì vậy \(\widehat{ADB}=\widehat{ABD}\) suy ra tam giác BAD cân tại A.
  Vì vậy AB = AD = 10cm.
  Hạ AH vuông góc với DC.
  DH \(=\left(DC-AB\right):2=6cm\).
  Áp dụng định lý Pi-ta-go trong tam giác ADH:
  \(AH=\sqrt{AD^2-DH^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8\left(cm\right)\).
  Diện tích hình thang ABCD là:
  \(\dfrac{1}{2}.AH.\left(AB+DC\right)=\dfrac{1}{2}.8.\left(10+22\right)=128\left(cm^2\right)\).
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình bình hành ABCD biết \(\widehat{B}=120^o,AB=2BC\). Biết chu vi hình bình hành là 60cm.
  Tính diện tích hình bình hành ABCD.
  • \(5\sqrt{75}cm^2\)
  • \(10\sqrt{75}cm^2\)
  • \(20\sqrt{75}cm^2\)
  • \(4\sqrt{75}cm^2\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Nửa chu vi hình bình hành là: 60 : 2 = 30(cm).
  Độ dài cạnh AB là: \(30:3.2=20\left(cm\right)\)
  Độ dài cạnh BC là: 30 - 20 = 10(cm).
  Do \(\widehat{ABC}=120^o\) nên \(\widehat{CBH}=180^o-120^o=60^o\).
  Hạ \(CH\perp AB\).
  Tam giác vuông BCH có \(\widehat{CBH}=60^o\) nên \(BH=\dfrac{1}{2}BC=\dfrac{1}{2}.10=5\left(cm\right)\).
  Độ dài cạnh CH là: \(\sqrt{BC^2-BH^2}=\sqrt{10^2-5^2}=\sqrt{75}\left(cm\right)\)
  Diện tích hình bình hành ABCD là:
  \(AB.CH=AB.CH=10.\sqrt{75}=10\sqrt{75}\left(cm^2\right)\)
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho tam giác vuông ABC, \(A=90^o,AB=6cm,AC=8cm\). Kẻ \(AH\perp BC\).
  Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.
  Tính diện tích tứ giác AEHF.
  • \(11,0592\left(cm^2\right)\)
  • \(22,1184\left(cm^2\right)\)
  • \(24\left(cm^2\right)\)
  • \(48cm^2\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Ta dễ dàng chứng minh được tứ giác AFHE là hình chữ nhật.
  Áp dụng định lý Pi-ta-go ta tính được \(BC=10\left(cm\right)\).
  Ta có \(AH.BC=AB.AC\Leftrightarrow AH=\dfrac{AB.AC}{BC}=\dfrac{6.8}{10}=4,8\left(cm\right)\).
  HC = \(\sqrt{AC^2-AH^2}=\sqrt{8^2-4,8^2}=6,4\left(cm\right)\).
  Ta có \(AH.HC=HF.AC\Leftrightarrow HF=\dfrac{AH.HC}{AC}=\dfrac{4,8.6,4}{8}=3,84\left(cm\right)\).
  \(AF=\sqrt{AH^2-HF^2}=\sqrt{4,8^2-3,84^2}=2,88\left(cm\right)\).
  Diện tích hình chữ nhật AFHE là:
  \(AF.HF=2,88.3,84=11,0592\left(cm^2\right)\).
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN.
  Biết \(AM\perp BN\), hãy tính diện tích tam giác ABC tính theo độ dài AM và BN.
  • \(\dfrac{2}{3}AM.BN\)
  • \(\dfrac{1}{2}AM.BN\)
  • \(\dfrac{2}{9}AM.BN\)
  • \(\dfrac{1}{9}AM.BN\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Có \(OB=\dfrac{2}{3}BN,OA=\dfrac{2}{3}AM\).
  \(S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}OA.OB=\dfrac{1}{2}.\dfrac{2}{3}BN.\dfrac{2}{3}AM=\dfrac{2}{9}.BN.AM\).
  Ta chứng minh được:
  \(S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{3}S_{\Delta ABC}\Leftrightarrow S_{\Delta ABC}=3S_{\Delta OAB}=\dfrac{3.2}{9}.BN.AM=\dfrac{2}{3}BN.AM\).
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình vẽ sau:
  01.png
  Tìm diện tích tứ giác ABCD.
  • \(24+\dfrac{5\sqrt{75}}{2}\left(cm^2\right)\)
  • \(48cm^2\)
  • \(50cm^2\)
  • \(12+4\sqrt{75}cm^2\)
  Hướng dẫn giải:

  Áp dụng định lý Pi-ta-go ta có: \(BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=8\left(cm\right)\).
  Tam giác DAC vuông tại D có \(\widehat{A}=60^o\) nên \(AD=\dfrac{1}{2}AC=5\left(cm\right)\).
  Áp dụng định lý Pi-ta-go ta có: \(DC=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{75}cm\).
  Diện tích tứ giác ABCD bằng:
  \(S_{\Delta ABC}+S_{\Delta ADC}=\dfrac{1}{2}AB.BC+\dfrac{1}{2}AD.DC\)
  \(=\dfrac{1}{2}.6.8+\dfrac{1}{2}.\sqrt{75}.5=24+\dfrac{5\sqrt{75}}{2}\left(cm^2\right)\).