Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề Tam giác đồng dạng và những vấn đề liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thang ABCD (AB // CD), biết \(\widehat{ADB}=45^o\) , \(AB=4cm,BD=6cm,CD=9cm\). Khẳng định nào dưới đây là SAI?
  • \(\Delta ABD\) đồng dạng với \(\Delta BDC\).
  • \(\widehat{ADB}=\widehat{BCD}=45^o\)
  • \(\widehat{ABC}=135^o\)
  • \(\dfrac{AD}{BC}=\dfrac{AB}{DC}\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Có \(\)\(\dfrac{AB}{BD}=\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{2}{3}\) và \(\widehat{ABD}=\widehat{BDC}\) (hai góc so le trong)
  nên tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.
  Suy ra: \(\widehat{ADB}=\widehat{BCD}=45^o\).
  Do AB // CD nên \(\widehat{ABC}=180^o-45^o=135^o\).
  Do tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC nên \(\dfrac{AD}{BC}=\dfrac{AB}{BD}=\dfrac{DB}{CD}\).
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thang ABCD vuông ở A và D, AB = 2cm, BD = 4cm, CD = 8cm.
  Độ dài BC bằng bao nhiêu?
  • \(\sqrt{48}cm\)
  • \(6cm\)
  • \(\sqrt{80}cm\)
  • \(8cm\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Ta có: \(\dfrac{AB}{BD}=\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{1}{2}\) và \(\widehat{ABD}=\widehat{BDC}\) (hai góc so le trong)
  nên tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.
  Có \(\widehat{A}=90^o\Rightarrow\widehat{B}=90^o\)
  vì vậy áp dụng định lý Pi-ta-go:
  \(BC=\sqrt{8^2-4^2}=\sqrt{48}cm\).
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho tam giác ABC đều, O là trung điểm của AB. Gọi M và N là các điểm lần lượt nằm trên
  các cạnh AB, AC sao cho \(\widehat{MON}=60^o\).
  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: (được chọn từ hai câu trở nên)
  • \(\Delta OBM\sim\Delta NCO\)
  • \(\widehat{BMO}=\widehat{NOC}\)
  • \(\Delta OBM\sim\Delta ABO\)
  • AO là tia phân giác góc \(\widehat{MON}\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Ta chứng minh \(\Delta OBM\sim\Delta NCO\).
  Theo định lý về tổng ba góc trong một góc:
  \(\widehat{BMO}=180^o-\left(\widehat{MBO}+\widehat{MOB}\right)=120^o-\widehat{MOB}\).
  Có: \(\widehat{NOC}=180^o-\left(\widehat{MOB}+\widehat{MON}\right)\)\(=120^o-\widehat{MOB}\).
  Suy ra: \(\widehat{BMO}=\widehat{NOC}\).
  Có \(\widehat{BMO}=\widehat{NOC}\) và \(\widehat{MBO}=\widehat{NCO}=60^o\) nên \(\Delta OBM\sim\Delta NCO\left(g.g\right)\).
  Suy ra: \(\widehat{BMO}=\widehat{NOC}\).
  Dễ thấy tam giác OBM không đồng dạng với tam giác ABO. vì \(\widehat{AOB}=90^o\ne\widehat{OMB}\).
  Chưa thể kết luận OA là tia phân giác của góc \(\widehat{MON}\).