Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề Tứ giác và những vấn đề liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Số đo 4 góc của tứ giác ABCD theo tỉ lệ \(A : B : C : D=1 : 2 : 3:\text{4}\). Tính số đo các góc của tứ giác đó.
  • \(\widehat{A}=36^o;\widehat{B}=72^o;\widehat{C}=108^o;\widehat{D}=144^o\)
  • \(\widehat{A}=120^o;\widehat{B}=90^o;\widehat{C}=60^o;\widehat{D}=30^o\)
  • \(\widehat{A}=160^o;\widehat{B}=116^o;\widehat{C}=72^o;\widehat{D}=36^o\)
  • \(\widehat{A}=144^o;\widehat{B}=108^o;\widehat{C}=72^o;\widehat{D}=36^o\)
  Hướng dẫn giải:

  Ta có: \(\dfrac{\widehat{A}}{1}=\dfrac{\widehat{B}}{2}=\dfrac{\widehat{C}}{3}=\dfrac{\widehat{D}}{4}=\dfrac{\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}}{1+2+3+4}=\dfrac{360^o}{10}=36^o\).
  Vậy \(\widehat{A}=36^o;\widehat{B}=36.2=72^o;\widehat{C}=36.3=108^o;\widehat{D}=36.4=108^o\).
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Hình thang ABCD (AB//CD) có \(\widehat{A}-\widehat{D}=20^o;\widehat{B}=3\widehat{C}\). Tính các góc của hình thang.
  • \(\widehat{A}=100^o,\widehat{D}=80^o,\widehat{B}=135^o,\widehat{C}=45^o\)
  • \(\widehat{A}=80^o,\widehat{D}=100^o,\widehat{B}=135^o,\widehat{C}=45^o\)
  • \(\widehat{A}=140^o,\widehat{D}=120^o,\widehat{B}=100^o,\widehat{C}=20^o\)
  • \(\widehat{A}=90^o,\widehat{D}=70^o,\widehat{B}=135^o,\widehat{C}=45^o\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Có \(\widehat{A}+\widehat{D}=180^o\) và \(\widehat{A}-\widehat{D}=20^o\) nên \(\widehat{A}=\left(180^o+20^o\right):2=100^o\).
  \(\widehat{D}=100^o-20^o=80^o\).
  Có \(\widehat{B}=3\widehat{C}\) nên \(\widehat{B}+\widehat{C}=3\widehat{C}+\widehat{C}=180^o\)\(\Leftrightarrow4\widehat{C}=180^o\)\(\Leftrightarrow\widehat{C}=45^o\).
  Vậy \(\widehat{B}=3\widehat{C}=3.45^o=135^o\).
   
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪