Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề Tứ giác và những vấn đề liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng 10cm và \(\widehat{A}=60^o\). Tính độ dài đường chéo AC.
  • \(2\sqrt{75}cm\)
  • \(\sqrt{75}cm\)
  • \(10cm\)
  • \(15cm\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Xét tam giác ABD có \(\widehat{A}=60^o\) và AD = AB nên tam giác ABD đều.
  \(\Rightarrow\)AD = AB = BD = 10cm.
  O là trung điểm của BD nên DO = OB = \(\dfrac{10}{2}=5cm\).
  Áp dụng định lý Pi-ta-go: \(AO=\sqrt{10^2-5^2}=\sqrt{75}cm\).
  AC = 2AO = \(2\sqrt{75}\left(cm\right)\).
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.
  Tìm điều kiện của hình thang ABCD để tứ giác EFGH là hình thoi.
  • Hình thang ABCD cân
  • AB = BC
  • AD = DC
  • AB = DC và AD = DC
  Hướng dẫn giải:

  Theo tính chất đường trung bình trong tam giác ABC và tam giác ADC ta có \(EF=GH\) và EF // GH.
  Theo tính chất đường trung bình trong tam giác ABD và BCD ta có HE = GF và GE // GF.
  Như vậy tứ giác EFGH là hình bình hành và để nó là hình thoi thì HE = EF . Điều này tương đương AC = BD. Hay tứ giác ABCD là hình thang cân.
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình vẽ sau:
  01.png
  Chọn khẳng định đúng trong số các khẳng định dưới đây:
  • Tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác HEFG là hình vuông
  • Tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác HEFD là hình vuông
  • Tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác HEFD là hình vuông
  • Tứ giác ABCD là hình bình hành thì tứ giác HEFD là hình vuông
  Hướng dẫn giải:

  Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì \(AH=DG=BE=FC\).
  Từ đó ta chứng minh được: \(\Delta AHE=\Delta BFE=\Delta CFG=\Delta GGH\left(c.g.c\right)\).
  Suy ra:\(EH=EF=FG=GH\) vì vậy tứ giác HEFD là hình thoi.
  \(\widehat{AEH}+\widehat{BEF}=\widehat{AEH}+\widehat{EHA}=90^o\) suy ra \(\widehat{HEF}=90^o\).
  Tứ giác HEFD là hình thoi và có một góc vuông nên là hình vuông.
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình chữ nhật có AB = 2AD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và DC. Gọi M là giao điểm của AF và DE, gọi N là giao điểm của BF và EC. (Hình vẽ bên dưới)
  01.png
  Trên hình vẽ có bao nhiêu hình vuông?
  • 1 hình
  • 2 hình
  • 3 hình
  • 4 hình
  Hướng dẫn giải:

  02.png
  Do AB = 2CD và tứ giác ABCD là hình chữ nhật nên AE = EB = AD = EF = BC.
  Suy ra có hai hình chữ nhật là AEFD, EFCB.
  AF và DE là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông nên ME = MF.
  Tương tự: EN = FN.
  Ta dễ dàng chứng minh được DE = EC = AF = FB nên ME = EN = NF = FM.
  Mặt khác \(\widehat{MEN}=\widehat{MEF}+\widehat{FEN}=45^o+45^o=90^o\).
  Suy ra tứ giác MENF là hình vuông.
  Vậy có ba hình vuông.
   
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Các tia phân giác của bốn góc vuông có đỉnh O cắt các cạnh AB, BC, CD, AD lần lượt tại E, F, G, H. Tứ giác EFGH là hình gì?
  • Hình vuông
  • Hình thoi
  • Hình chữ nhật
  • Hình hình hành
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Ta chứng minh được hai đường thẳng EG và HF bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên tứ giác EFGH là hình vuông.
   
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪