Tổng hợp bài tập trắc nghiệm rèn luyện tư duy chuyên đề Phân thức đại số

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Thực hiện phép tính \(\dfrac{x}{xy-y^2}+\dfrac{2x-y}{xy-x^2}\)
  • \(\dfrac{x-y}{xy}\)
  • \(\dfrac{x^2-xy+y^2}{xy\left(x-y\right)}\)
  • \(\dfrac{x+y}{xy}\)
  • \(\dfrac{x^2+2xy+y^2}{xy\left(x-y\right)}\)
  Hướng dẫn giải:

  \(\dfrac{x}{xy-y^2}+\dfrac{2x-y}{xy-x^2}\)
  \(=\dfrac{x}{y\left(x-y\right)}+\dfrac{2x-y}{x\left(y-x\right)}\)
  \(=\dfrac{x}{y\left(x-y\right)}-\dfrac{2x-y}{x\left(x-y\right)}\)
  \(=\dfrac{x^2-y\left(2x-y\right)}{xy\left(x-y\right)}\)
  \(=\dfrac{x^2-2xy+y^2}{xy\left(x-y\right)}\)
  \(=\dfrac{\left(x-y\right)^2}{xy\left(x-y\right)}\)
  \(=\dfrac{x-y}{xy}\)
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Rút gọn biểu thức \(\dfrac{4a^2-3a+5}{a^3-1}-\dfrac{1-2a}{a^2+a+1}-\dfrac{6}{a-1}\)
  • \(\dfrac{-9a}{a^3-1}\)
  • \(\dfrac{9a}{a^3-1}\)
  • \(\dfrac{9}{a^2+a+1}\)
  • \(\dfrac{9a}{a^2+a+1}\)
  Hướng dẫn giải:

  \(\dfrac{4a^2-3a+5}{a^3-1}-\dfrac{1-2a}{a^2+a+1}-\dfrac{6}{a-1}\)
  \(=\dfrac{4a^2-3a+5-\left(1-2a\right)\left(a-1\right)-6\left(a^2+a+1\right)}{\left(a-1\right)\left(a^2+a+1\right)}\)
  \(=\dfrac{4a^2-3a+5-\left(-2a^2+3a-1\right)-6a^2-6a-6}{\left(a-1\right)\left(a^2+a+1\right)}\)
  \(=\dfrac{4a^2-3a+5+2a^2-3a+1-6a^2-6a-6}{\left(a-1\right)\left(a^2+a+1\right)}\)
  \(=\dfrac{-9a}{a^3-1}\)
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho biểu thức \(P=\dfrac{3x^2+3x}{\left(x+1\right)\left(2x-6\right)}\). Tìm giá trị của x để \(P=1\).
  • \(x=-6\)
  • \(x=3\)
  • \(x=7\)
  • \(x=-10\)
  Hướng dẫn giải:

  Điều kiện xác định: \(x\ne-1;x\ne3\)
  \(P=\dfrac{3x^2+3x}{\left(x+1\right)\left(2x-6\right)}\)\(=\dfrac{3x\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)\left(x-3\right)}=\dfrac{3x}{2\left(x-3\right)}\).
  Để \(P=1\) thì \(\dfrac{3x}{2\left(x-3\right)}=1\)\(\Leftrightarrow3x=2\left(x-3\right)\)\(\Leftrightarrow x=-6\) (Tmđk).
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Rút gọn biểu thức \(P=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac{5}{x^2+x-6}+\dfrac{1}{2-x}\)
  • \(\dfrac{x-4}{x-2}\)
  • \(\dfrac{x+4}{x-2}\)
  • \(-\dfrac{x-4}{x-2}\)
  • \(-\dfrac{x+4}{x-2}\)
  Hướng dẫn giải:

  \(P=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac{5}{x^2+x-6}+\dfrac{1}{2-x}\)
  \(=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac{5}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\dfrac{1}{x-2}\)
  \(=\dfrac{\left(x+2\right)\left(x-2\right)-5-\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)
  \(=\dfrac{x^2-x-12}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)
  \(=\dfrac{\left(x+3\right)\left(x-4\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)
  \(=\dfrac{x-4}{x-2}\).
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho biểu thức \(P=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac{5}{x^2+x-6}+\dfrac{1}{2-x}\). Tìm x để \(P=\dfrac{1}{5}\)
  • \(x=\dfrac{9}{2}\)
  • \(x=4\)
  • \(x=\dfrac{7}{2}\)
  • \(x=\dfrac{5}{2}\)
  Hướng dẫn giải:

  \(P=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac{5}{x^2+x-6}+\dfrac{1}{2-x}\)
  \(=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac{5}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\dfrac{1}{x-2}\)
  \(=\dfrac{\left(x+2\right)\left(x-2\right)-5-\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)
  \(=\dfrac{x^2-x-12}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)
  \(=\dfrac{\left(x+3\right)\left(x-4\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)
  \(=\dfrac{x-4}{x-2}\).
  Để \(P=\dfrac{1}{5}\) thì \(\dfrac{x-4}{x-2}=\dfrac{1}{5}\Leftrightarrow5\left(x-4\right)=x-2\)\(\Leftrightarrow4x=18\)\(\Leftrightarrow x=\dfrac{9}{2}\)