Tổng hợp những dạng Toán thường gặp trong chuyên đề Mũ & Logarit

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tự học chuyên đề Mũ và Logarit qua tài liệu tổng hợp các dạng toán và bài tập tự luyện

  Tài liệu gồm 47 trang bao gồm lý thuyết, ví dụ mẫu và bài tập tự luyện chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 2.

  Khái quát nội dung tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit:
  PHẦN 1. HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ-HÀM SỐ LOGARIT.
  A. LÝ THUYẾT
  2.1 Lũy thừa – Hàm số lũy thừa.
  2.1.1 Lũy thừa.
  2.1.2 Hàm số lũy thừa: y = x^α.
  2.2 Logarit.
  2.2.1 Kiến thức cơ bản.
  2.3 Hàm số mũ – Hàm số logarit.
  2.3.1 Hàm số mũ: y = a^x (0 < a khác 1).
  2.3.2 Hàm số logarit: y = logax (0 < a khác 1 và x > 0).
  2.3.3 Bảng đạo hàm.
  B. BÀI TÂP TỰ LUẬN
  2.4 Bài tập về lũy thừa.
  2.4.1 Dạng 1: Tính giá trị biểu thức.
  2.4.2 Dạng 2: Đơn giản biểu thức.
  2.4.3 Dạng 3: Lũy thừa hữu tỉ.
  2.4.4 Dạng 4: So sánh cặp số.
  2.4.5 Dạng 5: Bài toán thực tế.
  2.5 Bài tập về logarit.
  2.5.1 Dạng 1: Tính giá trị biểu thức.
  2.5.2 Dạng 2: Biến đổi logarit.
  2.5.3 Dạng 3: Chứng minh đẳng thức logarit.
  2.5.4 Dạng 4: So sánh cặp số.
  2.5.5 Dạng 4: Bài toán thực tế.
  2.6 Bài tập hàm số mũ-hàm số logarit.
  2.6.1 Dạng 1: Tập xác định hàm số.
  2.6.2 Dạng 2: Đạo hàm.
  2.6.3 Dạng 3: Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức cho trước.
  2.6.4 Dạng 4: Giải phương trình, bất phương trình.
  2.6.5 Dạng 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

  PHẦN 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT.
  A. PHƯƠNG TRÌNH
  2.7 Phương trình mũ.
  2.7.1 Phương trình mũ cơ bản.
  2.7.2 Một số phương pháp giải phương trình mũ.
  2.7.2.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.
  2.7.2.2 Phương pháp logarit hóa.
  2.7.2.3 Phương pháp đặt ẩn phụ.
  2.7.2.4 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số.
  2.7.2.5 Phương trình tích.
  2.7.3 Bài toán liên quan tham số m.
  2.8 Phương trình logarit.
  2.8.1 Phương trình logarit cơ bản.
  2.8.2 Một số phương pháp giải phương trình logarit.
  2.8.2.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.
  2.8.2.2 Phương pháp mũ hóa.
  2.8.2.3 Phương pháp đặt ẩn phụ.
  2.8.2.4 Sử dụng tính đơn diệu hàm số.
  2.8.3 Bài toán liên quan tham số m.
  B. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
  2.9 Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.
  2.9.1 Bất phương trình mũ.
  2.9.2 Bất phương trình logarit.
  2.10 Hệ phương trình mũ và logarit.
  2.11 Các ví dụ.
  2.12 Bài tập bất phương trình, hệ phương trình mũ và logarit.
  2.12.1 Giải các bất phương trình.
  2.12.2 Giải hệ phương trình.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU