Tổng ổn chương trình GDCD lớp 10 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tổng ổn chương trình GDCD lớp 10 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

  Trích một số câu trong đề thi như sau:
  Câu 1. Xem xét sự vật và hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại
  trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển. Nội dung này nói đến
  phương pháp luận
  A. khoa học.
  B. biện chứng.
  C. siêu hình .
  D. xã hội.
  Câu 2. Xem xét sự vật, hiện tượng như thế nào cho phù hợp với PP luận biện
  chứng?
  A. Sự vật và hiện tượng tồn tại độc lập.
  B. Sự vật và hiện tượng không vận động, không phát triển.
  C. Sự vật và hiện tượng luôn vận động, phát triển không ngừng.
  D. Sự vật và hiện tượng không có mối quan hệ lẫn nhau.
  Câu 3. Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng là nội dung của khái
  niệm nào sau đây?
  A. Phát triển.
  B. Vận động.
  C. Mâu thuẫn.
  D. Đứng im.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU