Tổng ổn chương trình GDCD lớp 11 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tổng ổn chương trình GDCD lớp 11 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

  Trích một số câu trong đề thi như sau:
  Câu 1. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào dưới đây giữ vai trò
  quan trọng và quyết định?
  A. Sức lao động.
  B. Đối tượng lao động.
  C. Công cụ lao động.
  D. Tư liệu lao động.
  Câu 2. Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để
  tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là
  A. sản xuất kinh tế
  B. thỏa mãn nhu cầu.
  C. sản xuất của cải vật chất.
  D. quá trình sản xuất.
  Câu 3. Yếu tố nào dưới đây không phải là sản phẩm của sức lao động con
  người?
  A. Không khí.
  B. Áo, quần.
  C. Tác phẩm văn học.
  D. Dịch vụ internet.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU