Trắc Nghiệm Chuyên Đề Biến Dị

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1:
  Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện ba thể đột biến khác nhau là thể một, thể tam bội và thể tứ bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một, thể tam bội và thể tứ bội này lần lượt là
  • A. 6, 12 và 24.
  • B. 11, 18 và 24.
  • C. 12, 18 và 36.
  • D. 6, 13 và 24.
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 5:
  Ta có:
  Kiểu gen 1 Môi trường 1 kiểu hình: 1
  Kiểu gen 1 Môi trường 2 kiểu hình: 2
  Kiểu gen 1 Môi trường 3 kiểu hình: 3
  ......
  Kiểu gen 1 Môi trường n kiểu hình: n
  Tập hợp các kiểu hình 1, 2, 3,..., n. của kiểu gen 1 trong các môi trường 1, 2, 3,..., n, được gọi là
  • A. Thường biến.
  • B. Mức phản ứng.
  • C. đột biến.
  • D. Biến dị tổ hợp.
  Xem đáp án
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 8:
  Một prôtêin bình thường có 300 axit amin. Prôtêin đó bị biến đổi do có axit amin thứ 150 bị thay thế bằng một axit amin mới. Dạng đột biến gen có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên là
  • A. thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 150.
  • B. thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 150.
  • C. mất nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 150.
  • D. thay thế cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 150.
  Xem đáp án
   
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 9:
  Hình vẽ bên nói về cơ chế hình thành một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về dạng đột biến này?
  01.png
  (1) Đây là dạng đột biến lặp đoạn.
  (2) Đột biến này làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
  (3) Đột biến dạng này làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
  (4) Đột biến này có thể gây chết hoặc giảm sức sống.
  (5) Đột biến này được ứng dụng để loại bỏ gen không mong muốn.
  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2
  Xem đáp án
   
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪