Trắc Nghiệm Chuyên Đề Biến Dị

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 461:
  Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?
  • A. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.
  • B. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.
  • C. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
  • D. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân li.
  Xem đáp án