Trắc Nghiệm Chuyên Đề Di Truyền Học ứng Dụng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 191:
  Nội dung chủ yếu của giả thuyết siêu trội nhằm giải thích cho hiện tượng ưu thế lai là:
  • A. Do sự tương tác cộng gộp của 2 gen alen.
  • B. Do sự tương tác của 2 hay nhiều gen không alen.
  • C. Do sự tương tác giữa hai alen khác nhau về chức phận của cùng 1 locut.
  • D. Do gen trội không hoàn toàn át gen lặn cùng locut.
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 192:
  Cho các bước sau:
  (1) Nuôi cấy tế bào xoma chứa ADN tái tổ hợp trong môi trường nhân tạo.
  (2) Chọn lọc và nhân giống tế bào xoma có chứa ADN tái tổ hợp.
  (3) Kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi.
  (4) Tạo ADN tái tổ hợp chứa gen người chuyển vào tế bào xoma của cừu.
  (5) Lấy nhân tế bào xoma chuyển vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân.
  (6) Cấy phôi vào tử cung của cừu mẹ, cừu mẹ mang thai sinh ra cừu con mang gen sản sinh protein của người.
  Trình tự các bước trong quy trình tạo cừu mang gen tổng hợp protein của người là:
  • A. 4 → 1 → 2 → 5 → 3 → 6.
  • B. 4 → 1 → 5 → 2 → 3 → 6.
  • C. 4 → 2 → 1 → 5 → 3 → 6.
  • D. 2 → 1 → 5 → 4 → 3 → 6.
  Xem đáp án
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 193:
  Khi nói về vai trò của thể truyền trong kỹ thuật chuyển gen vào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây đúng?
  • A. Nếu không có thể truyền thì tế bào nhận không thể phân chia (sinh sản) được.
  • B. Nhờ có thể truyền mà gen cần chuyển được nhân lên và tạo nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.
  • C. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được phân chia đồng đều về các tế bào con trong quá trình phân chia.
  • D. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không thể vào được trong tế bào nhận.
  Xem đáp án
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 194:
  Cho các thành tựu sau:
  (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.
  (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội.
  (3) Tạo giống lúa "gạo vàng” cỏ khả năng tổng hợp \(\beta\) - carôten trong hạt.
  (4) Tạo giống dưa hấu đa bội.
  (5) Tạo giống cây trồng song nhị bội hữu thụ
  Có bao nhiêu thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến?
  Xem đáp án
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 195:
  Trong các phương pháp sau có bao nhiêu phương pháp tạo ra sinh vật biển đổi gen?
  (1). Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
  (2). Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
  (3). Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.
  (4). Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.
  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
  Xem đáp án
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 196:
  Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?
  • A. Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống.
  • B. Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau.
  • C. Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai, nhưng nếu cho con lai này lai với dòng thứ ba thì đời con lại có ưu thế lai.
  • D. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội.
  Xem đáp án
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 197:
  Cho các thành tựu sau:
  (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.
  (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n.
  (3) Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp \(\beta\)-caroten trong hạt.
  (4) Tạo giống nho không hạt.
  (5) Tạo cừu Đôly.
  (6) Tạo cừu sản xuất protein huyết thanh của người.
  Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:
  • A. (2) và (6).
  • B. (1) và (3).
  • C. (2) và (4).
  • D. (5) và (6).
  Xem đáp án
   
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 198:
  Những phương pháp này sau đây tạo ra được dòng thuần chủng:
  (1) Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ kết hợp với chọn lọc.
  (2) Cho hai cá thể không thuần chủng của hai loài lai với nhau được F1, tứ bội F1 thành thể dị đa bội.
  (3) Cho hai cá thể không thuần chủng của cùng một loài với nhau được F1, tứ bội F1 thành thể tứ bội.
  Phương án đúng :
  • A. 1;3.
  • B. 1;2;3.
  • C. 1;2.
  • D. 2;3.
  Xem đáp án
   
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 200:
  Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBBddEe thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội sẽ tạo ra được bao nhiêu dòng thuần và có kiểu gen như thế nào?
  • A. 6 dòng thuần – KG; AABBddEE; AABBddee; aabbddEE; aaBBddee; AaBBddEE; AABBddEe.
  • B. 6 dòng thuần – KG; AABBddEE; AABBddee; aabbddEE; aaBBddee; aaBBddEe; AABBddEe.
  • C. 4 dòng thuần – KG; AABBddEE; AABBddee; aaBBddEE; aaBBddee.
  • D. 4 dòng thuần - KG: AABBddEE; AABBddee; aabbddEE; aaBBddee.
  Xem đáp án