Trắc Nghiệm Chuyên Đề Kỹ Năng Tổng Hợp Giải Hoá

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1:
  Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là
  • A. 1,22.
  • B. 2,98
  • C. 1,50.
  • D. 1,24.
  Đáp án đúng: A
  Có nAg = 0,0375 mol → nCHO = 0,01875 mol
  Có nRCOONH4 = nNH3 = 0,02 mol → MRCOONH4 = 1,86 : 0,02 = 91 ⇒ MR = 31 ( HO-CH2)
  Vì mỗi chất trong X đều chứa hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH
  ⇒ X gồm HO-CH2-CHO : 0,01875 mol và HO-CH2-COOH:
  ( 0,02 - 0,01875) = 1,25. 10^-3 mol
  ⇒ m = 0,01875. 60 + 1,25. 10^-3 . 76 = 1,22 gam.