Trắc Nghiệm Chuyên Đề Sinh Thái Học

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1:
  Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này:
  01.png
  (1) Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.
  (2) Loài D tham gia vào 2 chuỗi thức ăn khác nhau.
  (3) Loài E tham gia vào ít chuỗi thức ăn hơn loài F.
  (4) Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ không mất đi.
  (5) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.
  (6) Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm.
  Số phương án trả lời đúng là
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 2:
  Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?
  1. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
  2. Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
  3. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.
  4. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  Xem đáp án
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 5:
  Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:
  • A. Diễn thế nguyên sinh
  • B. Diễn thế thứ sinh
  • C. Diễn thế khôi phục
  • D. Diễn thế nguyên sinh hoặc Diễn thế khôi phục
  Xem đáp án
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 8:
  Cho các hoạt động của con người:
  (1). Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.
  (2). Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.
  (3). Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.
  (4). Bảo vệ các loài thiên địch.
  Có bao nhiêu hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4
  Xem đáp án
   
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪