Trắc Nghiệm Chuyên Đề Tiến Hóa Sinh Học

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1:
  Trong một hồ ở Châu Phi, người ta thấy có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài có màu xám. Mặc dù, cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học nuôi các cá thể của hai loài này trong một bể và chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng trông cùng màu thì các cá thể của hai loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng
  • A. Cách li sinh sản
  • B. Cách li địa lí
  • C. Cách li tập tính
  • D. Cách li sinh thái
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 2:
  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?
  (1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.
  (2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.
  (3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.
  (4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1
  Xem đáp án
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 3:
  Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hóa hóa học?
  • A. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản.
  • B. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy).
  • C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản.
  • D. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic.
  Xem đáp án
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 4:
  Khi nói về hóa thạch phát biểu nào sau đây không đúng?
  • A. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới.
  • B. Tuổi của hóa thạch được xác định được nhờ phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch.
  • C. Căn cứ vào hóa thạch có thể biết loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau.
  • D. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất
  Xem đáp án
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 10:
  Hình bên mô tả cấu tạo chi trước của các loài: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng?
  01.png
  (1). Hình bên minh họa cơ quan tương đồng, phản ánh tiến hóa đồng quy.
  (2). Loài người, báo, cá voi, dơi có tổ tiên chung.
  (3). Trong quá trình tiến hóa, mỗi loài thích nghi với một môi trường sống khác nhau.
  (4). Chi trước của các loài trên thực hiện chức năng giống nhau.
  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4
  Xem đáp án