Trong bản đồ khu vực ở vĩ độ cao (từ 50° trở lên) các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thường là những đường thẳng

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪