Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 75 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng với nhiều dạng bài và mức độ nhận thức.
  Nguyên hàm
  A – Lý thuyết tóm tắt
  1. Khái niệm nguyên hàm
  2. Tính chất
  3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
  B – Bài tập (157 câu)
  Phương pháp đổi biến và vi phân
  A – Lý thuyết tóm tắt và phương pháp
  B – Bài tập (76 câu)
  Phương pháp từng phần
  A – Lý thuyết tóm tắt phương pháp lấy nguyên hàm từng phần
  B – Bài tập (23 câu)
  Tích phân
  A – Lý thuyết tóm tắt
  1. Khái niệm tích phân
  2. Tính chất của tích phân
  3. Phương pháp tính tích phân
  + Phương pháp đổi biến số
  + Phương pháp tích phân từng phần
  B – Bài tập (80 câu)
  C – Tích phân tổng hợp (124 câu)
  Ứng dụng tính diện tích
  A – Lý thuyết tóm tắt
  B – Bài tập (127 câu)
  Ứng dụng tính thể tích
  A – Lý thuyết tóm tắt
  B – Bài tập (52 câu)

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU