Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    -Đất 30%, biển 70%