Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 Hội thoại Speaking Friendship

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Unit 1 Lớp 11 Speaking Task 1

  Work in pairs. Look at the people below and describe their physical characteristics. (Làm việc theo cặp. Nhìn những người dưới đây và mô tả những đặc điểm thể chất của họ.)
  [​IMG]
  Guide to answer

  A: Can you describe the man in the picture?
  B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead yellow hair and a crooked nose. He is wearing sport. He is quite good looking.
  A: Can you describe the woman in the picture?
  B: The woman is about 24. She is wearing dress, she has shoulder-length black hair. She has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.
  A: Can you describe the boy in the picture?
  B: He may be short-sighted. He has short black hair, round face, broad forehead, small nose. He is quite good-looking.
  2. Unit 1 Lớp 11 Speaking Task 2

  Work in groups. Discuss and number the following personalities in order of importance in friendship. Report your results to the class. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận và đánh số những đức tính theo tầm quan trọng trong tình bạn. Tường thuật kết quả của em trước lớp.)
  Guide to answer

  • Number of the following personalities in order of importance in friendship
  1. caring (chu đáo)
  2. honest (trung thực)
  3. generous (rộng lượng)
  4. modest (khiêm tốn)
  5. sincere (chân thành)
  6. hospitable (hiếu khách)
  7. understanding (thông cảm)
  8. helpful (giúp đỡ)
  9. pleasant (thân mật)
  • Report the result
  My group thinks that being caring is the most important in friendship because when caring about each other, they will share happiness or difficulty with their friends.
  3. Unit 1 Lớp 11 Speaking Task 3

  Role-play: Talk about a famous friend. (Đóng vai: Nói về một người bạn nổi tiếng.)
  Journalist (Nhà báo)Interviewee (Người được phỏng vấn)
  Em đang phỏng vấn một người về người bạn đã giành giải nhất môn Toán quốc tế của bạn ấy.Em có một người bạn mà em rất hâm mộ. Người bạn ấy vừa đạt giải nhất môn Toán. Một nhà báo đang phỏng vấn em về người bạn ấy.
  Guide to answer

  • Journalist: What's your friend's name?
  • Interviewee: He's Nam
  • Journalist: When was he born?
  • Interviewee: He was born in 1998.
  • Journalist: What does he look like?
  • Interviewee: He's tall. He has a square face with a broad forehead. He's good-looking.
  • Journalist: What are his hobbies?
  • Interviewee: He likes doing Mathematics.
  • Journalist: Is he friendly?
  • Interviewee: Yes. He's caring, helpful to everybody.