Unit 11: The Diving Lesson - Listening - Sea Dive

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Here’s a song about the sea. / Đây là một bài hát về biển.
  Listening
  1. Talk about the pictures and listen to the song.
  Sea Dive / Lặn nơi đáy biển
  Splash into the waves in a shower of droplets,
  Đập vào sóng trong một trận mưa nhỏ,
  Past the (1) skimming over the foam.
  Vượt qua (1) lướt qua bọt.
  Leave the (2) screaming, wheeling
  Để (2) la hét, quay cuồng
  Round their cliff-top nesting home.
  Vòng quanh ngôi nhà được làm tổ trên đỉnh vách đá của chúng.

  Down through shoals of darting fishes
  Xuống qua những bãi cá lao
  Chased by (3) whales with fearful jaws.
  Bị đuổi bởi (3) con cá voi với bộ hàm đáng sợ.
  Cá ngừ bơi thành luồng, (4) cá heo kêu,
  Tuna streaking, (4) dolphins squeaking,
  (5) Sharks cruise by to far-off shores.
  (5) Cá mập du ngoạn nơi các bờ biển xa.
  Flatfish, (6) move along the sea-bed,
  Cá dẹt, (6) di chuyển dọc theo đáy biển,
  (7) Crab and lobster sideways crawl.
  (7) Cua và tôm hùm bò ngang,
  Worms a-wriggling, (8) a-squiggling,

  Anemones cling to (9) walls.
  Hải quỳ bám vào (9) thành.
  Dark and still are the waters of the ocean
  Tối và tĩnh lặng là nước ở lòng đại dương
  Far from the winds and the crashing seas.
  Xa là gió và biển va chạm.
  Deep down under, gaze with wonder,
  Dưới sâu thẳm, nhìn với sự ngạc nhiên,
  Sea green world of mysteries.
  Biển xanh là thế giới bí ẩn.
  Veronica Clark
   
: Sea Dive