Unit 13 Tiếng Anh lớp 11 Bài nghe Listening Hobbies

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Before You Listen Unit 13 Lớp 11

  Work with a partner. Write down three benefits of reading books. Then share your ideas with the class. (Làm việc với bạn học. Viết 3 lợi ích của việc đọc sách. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với lớp.)
  Guide to answer

  Three benefits of reading books
  • Books help to widen our knowledge.
  • Books give us valuable experience.
  • Books are good sources of information.
  2. While You Listen Unit 13 Lớp 11

  Unit 13 Listening Task 1

  You will hear a student talk about his hobby. Listen to his talk and decide whether the statements are true or false. (Bạn sẽ nghe thấy một học sinh nói chuyện về sở thích của bạn ấy. Nghe câu chuyện của bạn ấy và xác định xem các phát biểu là đúng (T) hoặc sai (F).)
  1. The writer started his hobby when he was young.
  2. His parents were interested in reading fairy tales and other stories to him.
  3. The writer didn't start with ABC books.
  4. Now he reads all the book available.
  5. Reading helps the write to know many things.
  6. According to the writer, by reading he does not have to study hard.
  7. The writer is able to know about a tiger through reading.
  8. Books might help him in his daily life.
  Guide to answer

  12345678
  TFFFTTTF
  Unit 13 Listening Task 2

  Listen again and write the missing words. (Nghe lại và viết các từ còn thiếu.)
  The (1) _________ thing about reading is that I do not have to learn things the very hard way. For example, I do not have to catch a (2) ______ to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I do not have to go deep into the (3) ______ to find out about tigers. I can read all about it in a book. Books provide the reader with so many facts and so much information. They have (4) _______ helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living. Otherwise I would go about (5) _______ learning things the hard way.
  Guide to answer

  1. wonderful
  2. disease
  3. jungle
  4. certainly
  5. ignorantly
  3. After You Read Unit 13 Lớp 11

  Work with a partner. Talk about the disadvantages of over-reading (reading too much). (Làm việc với bạn cùng học. Nói về những tác hại của việc đọc quá nhiều.)
  Guide to answer

  Some disadvantages of over-reading
  • Becoming shortsighted
  • Not having enough physical exercise
  • Lacking practical knowledge
  • Becoming a bookworm/ overweight
  Dialogue
  A: Reading books has a lot of benefits; however it will have some disadvantages if you read too much.
  B: Why?
  A: Reading too much may make you become shortsighted. Moreover, you only know the knowledge in the document, lack practical knowledge.
  4. Tapescript Listening Unit 13 Lớp 11

  My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting.
  My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to read fairy tales and other stories to me. Soon they got fed up with having to read to me continually. So as soon as I could. I learned to read. I started with simple ABC books. Soon I could read fairy tales and stories. Now I read just about anything that is available.
  Reading enables me to learn about so many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses and other fascinating things.
  The wonderful thing about reading is that I do not have to learn things very hard way. For example, I do not have to catch a disease to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I do not have to deep into the jungle to find out about tigers. I can read all about it in a book.
  Books provide the reader with so much information and facts. They have certainly helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.
  So I continue to read. Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.
  Phần dịch bài nghe Unit 13 Lớp 11
  Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi đọc sách truyện, tạp chí, báo và nhiều loại tài liệu khác mà tôi cảm thấy thú vị.
  Sở thích của tôi bắt đầu từ khi tôi là một cậu bé. Tôi luôn muốn cha mẹ đọc truyện cổ tích và nhiều loại truyện khác cho tôi nghe. Sau đó họ cảm thấy chán nản khi phải liên tục đọc truyện cho tôi. Vì vậy tôi có thể học cách đọc. Tôi bắt đầu với những cuốn sách ABC đơn giản. Dần dần tôi có thể đọc những truyện cổ tích và nhiều truyện khác. Bây giờ tôi đã đọc được bất cứ thứ gì có thể.
  Đọc sách làm tôi có khả năng học được rất nhiều thứ. Tôi học được cách người ta sống trong quá khứ. Tôi học được những điều kỳ thú của thế giới, du lịch không gian vũ trụ, những thành tựu của loài người, những con cá voi khổng lồ, virut nhỏ bé và nhiều điều tuyệt vời khác.
  Điều thú vị về việc đọc sách là tôi không phải học mọi thứ bằng những cách khó khăn. Ví dụ, tôi không nhất thiết phải bị bệnh để biết rằng nó có thể giết chết tôi. Tôi biết sự nguy hiểm vì vậy tôi có thể tránh được nó. Tôi cũng không phải đi vào trong rừng sâu để tìm hiểu về loài hổ. Tôi có thể đọc tất cả về chúng chỉ trong một quyển sách.
  Những quyển sách mang lại cho người đọc nhiều thông tin và chân lí. Chúng dĩ nhiên giúp tôi nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được trang bị tốt hơn để đương đầu với cuộc sống. Nếu không tôi sẽ đi khắp nơi để học mọi thứ bằng cách khó khăn.
  Vì vậy tôi tiếp tục đọc sách. Bên cạnh được trang bị kiến thức về thế giới, tôi còn dành thời gian của mình có hiệu quả. Nó quả thực là một sở thích tốt và hữu ích.