Unit 13 Tiếng Anh lớp 12 Từ vựng Vocabulary The 22nd Sea Games

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài
  Từ Vựng Unit 13 Lớp 12
  clear (v): nhảy qua

  composed [kəm'pouz] (adj): gồm có;bao gồm

  countryman ['kʌntrimən] (n): người đồng hương, đồng bào

  deal (n): sự thoả thuận

  enthusiast (n): người say mê

  defend [di'fend] (v): bảo vệ

  Milkmaid ['milkmeid] (n): cô gái vắt sữa

  outstanding (adj): xuất sắc,nổi bật

  overwhelming (adj): lớn,vĩ đại

  podium ['poudiəm] (n): bục danh dự

  pole vaulting (n): nhảy sào

  precision [pri'siʒn] (n): độ chính xác

  rival ['raivəl] (n): đối thủ

  scoreboard (n): bảng điểm

  title ['taitl] (n): danh hiệu, tư cách, đầu đề

  spirit (n): tinh thần

  peace [pi:s] (n): hoà bình

  solidarity (n): đoàn kết

  co-operation [kou,ɔpə'rei∫n] (n): sự hợp tác

  development [di'veləpmənt] (n): phát triển

  wrestling (n): môn đấu vật

  basketball ['bɑ:skitbɔ:l] (n): bóng rổ

  volleyball ['vɔlibɔ:l] (n): bóng chuyền

  badminton (n): cầu lông

  body-building (n): thể dục thể hình

  athlete (n): lực sĩ,vận động viên

  energetic [,enə'dʒetik] (adj): mạnh mẽ

  propose [prə'pouz] (v): đề nghị

  rank (v): xếp vị trí

  host (v): tổ chức, (n): chủ nhà

  pullover=jersey ['pulouvə]-['dʒə:zi] (n):áo len chui đầu

  disease [di'zi:z] (n): tệ nạn

  acknowledge [ək'nɔlidʒ] (v): thừa nhận

  improve [im'pru:v] (v): cải tiến,cải thiện

  individual [,indi'vidjuəl] (n): cá nhân

  evacuate (v): di tản, sơ tán

  initiate [i'ni∫iit] (v): bắt đầu, đề xướng

  permanent ['pə:mənənt] (adj): lâu dài, vĩnh cửu

  Bài tập minh họa
  Fill in each blank with the correct form of the word from the box.
  opened namely harmonious prosperity martial spirit ancient stadium torch legendary competitiveness mascot  The 22nd Southeast Asian Games were held in Hanoi, Vietnam from 5th December to 13th December, 2003. The Games were ___________ by Vietnamese Prime Minister Phan Van Khai in the newly constructed My Dinh National_________ in Hanoi. The games_______ was lit by Nguyen Thuy Hien of Wushu. It was the first time in the SEA Games history that the Games venues were assigned into two cities ___________ Hanoi and Ho Chi Minh City.
  The 22nd SEA Games logo of Painter Nguyen Chi Long is based on a _________ bird named “Chim Lac”. The bird decorated the Ngoc Lu Bronze drum, a typical antiquity of the __________ Dong Son Vietnamese culture. The Emblem is composed of harmonious and vigorous curves, creating a feeling of movement and strength which conforms to the Olympic Spirit: “Faster, Higher and Stronger”. The colorful whirls represent the tough____________ in sports.
  The Games’ hymn was “For the World of Tomorrow”, composed by Nguyen Quang Vinh. Painter Nguyen Thai Hung chose “Trau Vang”, the golden water buffalo as the _______ for the 22nd SEA Games. With a gentle and__________ nature, the clever Buffalo has become synonymous with the water and rice civilization that is so important in Vietnam as well as in other Southeast Asian countries. To Vietnamese people, the Golden Buffalo symbolizes a golden harvest, _______, happiness, power and the Vietnamese ________.

  Key
  The 22nd Southeast Asian Games were held in Hanoi, Vietnam from 5th December to 13th December, 2003. The Games were opened by Vietnamese Prime Minister Phan Van Khai in the newly constructed My Dinh National Stadium in Hanoi. The games torch was lit by Nguyen Thuy Hien of Wushu. It was the first time in the SEA Games history that the Games venues were assigned into two cities namely Hanoi and Ho Chi Minh City.
  The 22nd SEA Games logo of Painter Nguyen Chi Long is based on a legendary bird named “Chim Lac”. The bird decorated the Ngoc Lu Bronze drum, a typical antiquity of the ancient Dong Son Vietnamese culture. The Emblem is composed of harmonious and vigorous curves, creating a feeling of movement and strength which conforms to the Olympic Spirit: “Faster, Higher and Stronger”. The colorful whirls represent the tough competitiveness in sports.
  The Games’ hymn was “For the World of Tomorrow”, composed by Nguyen Quang Vinh. Painter Nguyen Thai Hung chose “Trau Vang”, the golden water buffalo as the mascot for the 22nd SEA Games. With a gentle and harmonious nature, the clever Buffalo has become synonymous with the water and rice civilization that is so important in Vietnam as well as in other Southeast Asian countries. To Vietnamese people, the Golden Buffalo symbolizes a golden harvest, prosperity, happiness, power and the Vietnamese martial spirit.