Unit 14 Tiếng Anh lớp 10 Từ Vựng Vocabulary - The World Cup

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Từ Vựng phần Reading Unit 14 Lớp 10

  hold [hould] – held – held (v): tổ chức
  champion (n) ['t∫æmpjən]: nhà vô địch
  team (n) [ti:m]: đội, nhóm
  runner-up (n) [,rʌnər'ʌp]: đội về nhì
  tournament (n) ['tɔ:nəmənt]: vòng đấu, giải đấu
  be (v) held: được tổ chức
  evey four years/ two hours/ 3 minutes: bốn năm/ hai giờ/ 3 phút một lần
  consider (v) [kən'sidə]: đánh giá, coi (là)
  popular (adj) ['pɔpjulə]: được ưa thích
  sporting event (n) ['spɔ:tiη,i'vent]: sự kiện thể thao
  passionate (adj) ['pæ∫ənət]: say mê
  globe (n) [gloub]: toàn cầu
  attract (v) [ə'trækt]: thu hút
  billion (n) ['biljən]: 1 tỉ
  viewer (n) ['vju:ə]: người xem
  governing body (n) ['gʌvəniη,'bɔdi]: cơ quan quản lí
  set [set] (v) up: thành lập
  world championship (n)[wə:ld,t∫æmpjən∫ip] giải vô địch thế giới.
  it is not until: phải đến (khi)
  take (v) part [pɑ:t] in: tham dự
  host (n) [houst]: chủ nhà
  host (v) [houst]: làm chủ nhà
  gian [gein] (v) a victory over somebody: giành (được) chiến thắng
  final (n) ['fainl] trận chung kết, vòng chung kết
  witness (v) ['witnis]: chứng kiến
  compete (v) [kəm'pi:t]: cạnh tranh
  elimination [i,limi'nei∫n] games: các trận đấu loại
  finalist (n) ['fainəlist]: đội vào vòng chung kết
  jointly (adv) ['dʒɔintli]: phối hợp, liên kết
  trophy (n) ['troufi]: cúp
  honoured (adj) ['ɔnəd]: vinh dự
  title (n) ['taitl]: danh hiệu
  competition (n) [,kɔmpi'ti∫n]: cuộc cạnh tranh, thi đấu
  a series ['siəri:z] of : một loạt
  involve (v) [in'vɔlv]: liên quan
  prize (n) [praiz]: giải
  provide (v) [prə'vaid]: cung cấp
  facility (n) [fə'siliti]: thiết bị
  take (v) part in: tham gia
  Asia (n) [ei∫ə]: châu á
  FIFA: ['fi:fə] liên đoàn bóng đá quốc tế
  2. Từ Vựng phần Speaking Unit 14 Lớp 10

  team of England: đội tuyển Anh
  team of France: đội tuyển Pháp
  team of Italy: đội tuyển Ý
  team of Germany: đội tuyển Đức
  final match [mæt∫] (n): trận chung kết
  become [bi'kʌm]-became-become (v): trở thành
  score (n) [skɔ:]: bàn thắng, điểm số
  match (n) [mæt∫]: trận đấu
  host country ['kʌntri] (n): nước chủ nhà
  winner (n) ['winə]: đội chiến thắng
  penalty shoot-out (n) ['penlti, '∫u:t'aut]: cú đá phạt đền
  defeat (v) [di'fi:t]: đánh bại
  3. Từ Vựng phần Listening Unit 14 Lớp 10

  goal –scorer (n) [goul,kɔ:rə]: cầu thủ ghi bàn
  great (adj) [greit]: vĩ đại
  football player (n) ['futbɔ:l,pleiə]: cầu thủ
  of all time: mọi thời đại
  kick (v) [kik]: đá
  lead (v) [led]: dẫn dắt, lãnh đạo
  participate [pɑ:'tisipeit] (v) in: tham gia
  score (v) [skɔ:]: ghi bàn
  ambassasdor (n) [æm'bæsədə]: đại sứ
  promote (v) [prə'mout]: thúc đẩy
  peace (n) [pi:s]: hòa bình
  Brazil (n) [brə'zil]: nước brazin
  hero (n) ['hiərou]: anh hùng
  retirement (n) [ri'taiəmənt]: sự về hưu
  Championship (n) ['t∫æmpjən∫ip]: chức vô địch
  kicking (n) ['kikiη]: cú đá
  goal (n) [goul]: bàn thắng, khung thành
  retire (v) [ri'taiə]: về hưu
  4. Từ Vựng phần Writing Unit 14 Lớp 10

  committee (n) [kə'miti]: ủy ban
  announce (v) [ə'nauns]: thông báo
  announcer (n) [ə'naunsə]: người ra thông báo
  announcement (n) [ə'naunsmənt]: thông báo
  postpone (v) [pə'spoun]: hoãn lại
  due [dju:] to: do
  severe (adj) [si'viə]: khắc nghiệt
  stadium (n) ['steidiəm]: sân vận động
  captain (n) ['kæptin]: đội trưởng
  football season ['si:zn] (n): mùa bóng
  call [kɔ:l] (v) for :kêu gọi
  volunteer (n) [,vɔlən'tiə]: tình nguyện viên
  state (v) [steit]: nêu, phát biểu
  contact (v) ['kɔntækt]: liên hệ
  head (n) [hed]: người đứng đầu, lãnh đạo
  Communist ['kɔmjunist] Youth Union: Đoàn thanh niên cộng sản
  friendly match (n): trận đấu giao hữu
  field (n) [fi:ld]: sân
  play [plei] (v) for: chơi cho
  club (n) [klʌb]: câu lạc bộ
  5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 14 Lớp 10

  group (n) [gru:p]: nhóm
  together (adv) [tə'geđə]: cùng nhau
  again (adv) [ə'gen]: lần nữa, nữa
  wait (v) [weit]: đợi
  weak (adj) [wi:k]: yếu ớt
  ticket (n) ['tikit]: vé
  lose[lu:z]-lost-lost (v): thua
  world cup [kʌp] (n): cúp thế giới
  realise (v) ['riəlaiz]: nhận rõ, thực hiện
  lend [lend]-lent-lent (v): cho mượn (lend sb sth)
  have(got) a headache ['hedeik] (exp.): đau đầu
  aspirin (n) ['æspərin]: thuốc atpirin
  fill (v) [fil]: đổ đầy, rót đầy
  bucket (n) ['bʌkit]: cái xô
  decide (v) [di'said]: quyết định
  repaint (v) [ri:'peint]: sơn lại
  show (v) [∫ou]: chỉ, cho xem
  completely (adv) [kəm'pli:tli]: hoàn toàn
  forget [fə'get] -forgot-forgot (v): quên
  Bài tập minh họa

  Fill each gap with a suitable word from the list below
  goalscorer, defenders, midfielders, quarterback, striker, penalty, red card, offside, referee, fans
  1/ More than 15, 000 Liverpool _______ attended Saturday's game.
  2/ Inter Milan have signed two new _______.
  3/ A _______ is the player who receives the ball at the start of every play and tries to move it along the field.
  4/ There was a _______ clause which said you had to pay half the cost if you cancelled your booking.
  5/ Shevchenko was AC Milan's leading _______ that season.
  6/ That player received a _______ and therefore he was not allowed to continue playing.
  7/ Coventry had a goal disallowed for _______.
  8/ They had to ask one of the spectators to _______ (the match).
  9/ So far they have found few _______ of their point of view on campus.
  10/ The club's new manager is a former England _______. He used to score a lot of goals.
  Key
  1/ fans ; 2/ midfielders ; 3/ quarterback ; 4/ penalty
  5/ goalscorer ; 6/ red card ; 7/ offside ; 8/ referee ; 9/ defenders
  10/ striker