Unit 2 Tiếng Anh lớp 11 Bài nghe Listening - Personal Experiences

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Before You Listen Unit 2 Lớp 11

  Work in groups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đang xảy ra trong đó.)
  [​IMG]
  Guide to answer

  In the picture, we see
  • a house is on fire.
  • the fire brigade is fighting to put out the fire.
  • and people are running away with the firemen's help.
  Listen and repeat.
  • memorable: đáng ghi nhớ, không quên được
  • scream: (n) tiếng thét ; (v) kêu thét
  • gas stove: bếp ga
  • escape: trốn thoát
  • terrified: cảm thấy khiếp sợ, kinh hãi
  • replaced: thay thế, thay chỗ
  • unforgettable: không thể quên được
  • protected: bảo vệ, bảo hộ, che chở
  2. While You Listen Unit 2 Lớp 11

  Unit 2 Lớp 11 Listening Task 1

  Christina is being interviewed about the most unforgettable experience in her life. Listen to the interview, and then decide whether the statements are true (T) or false (F). (Christina đang được phỏng vấn về kinh nghiệm không thể quên trong cuộc đời của cô ấy. Nghe bài phỏng vấn, và sau đó xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)
  1. Christina is a businesswoman.
  2. The fire happened three years ago.
  3. The fire started in the bedroom.
  4. When the fire started, Christina was reading a book.
  5. Her mother came and rescued her.
  Guide to answer

  12345
  TFFFT
  Correct false sentences
  2. F: It happened thirteen years ago.
  3. F: It started in the kitchen because she forgot to turn the gas stove off.
  4. F: She was sleeping.
  Unit 2 Lớp 11 Listening Task 2

  • Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina's story below. (Nghe phần hai của đoạn hội thoại và điền vào những chỗ trống của bài tóm tắt câu chuyện của Christina dưới đây.)
  Guide to answer

  1. small
  2. everything
  3. family
  4. replaced
  5. took
  6. appreciate
  Mặc dù tôi đã đánh mất nhiều thứ trong trận hỏa hoạn, nhưng trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, tôi rất ích kỷ. Tôi luôn luôn phàn nàn với mẹ tôi về căn phòng nhỏ của mình hay tôi có quá ít quần áo. Sau đó, khi trận hỏa hoạn ập đến và phá hủy đi mọi thứ chúng tôi có. Những rồi tôi bắt đầu dần dần nhận ra rằng tôi thực sự không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần gia đình của mình thôi. Sau tất cả, bạn có thế có được những bộ quần áo mới bất cứ lúc nào, những gia đình không thể thay thế được. Trận hỏa hoạn đã mang đi nhiều thứ từ tôi những cũng cho tôi một số thứ. Nó dạy tôi nhận ra giá trị của gia đình cao quý hơn nhiều thứ khác.
  3. After You Listen Unit 2 Lớp 11

  Christina says that family is more important than things. Do you agree or disagree with her? Why? Exchange your ideas with a partner. (Christina nói rằng gia đình quan trọng hơn mọi thứ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với cô ấy? Tại sao? Trao đổi ý kiến của mình với bạn học.)
  Guide to answer

  - I agree with her because family is important. You can get back things you've lost, but when you lose your family, you lose everything.
  - Family is more important than anything else because it can't be replaced. It gives me love, support, ...
  4. Tapescript Listening Unit 2 Lớp 11

  Interviewer: This is Radio 3. In our "Unforgettable Experiences" programme tonight we talk to Christina, a successful businesswoman. Hello Christina, welcome to our programme.
  Christina: Hello and thank you! It's nice being with you tonight.
  Interviewer: Chrisitina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?
  Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.
  Interviewer: Really? How did it happen?
  Christina: The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.
  Interviewer: What were you doing at that time?
  Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.
  Interviewer: That's terrible! Hem did you escape?
  Christina: I was terrible. Then I heard my mother's voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.
  Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?
  Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up.
  Interviewer: What do you mean?
  Christina: Well, before the fire. 1 was selfish. 1 always complained to my mother about how small my room was, or hem few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn't really need my old things. I just needed my family. After all, you can set new clothes anytime, but a family can never be replaced.
  Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.
  Christina: Exactly, It taught me to appreciate my family more than things.