Unit 3: Detective stories - 3. Character - Page 65

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png 1. Use the flow chart below to design your own character: a new detective who will grab your reader's attention from the first time they are introduced. (juz ðə floʊ ʧɑrt bɪˈloʊ tu dɪˈzaɪn jʊər oʊn ˈkɛrɪktər: ə nu dɪˈtɛktɪv hu wɪl græb jʊər ˈridərz əˈtɛnʃən frʌm ðə fɜrst taɪm ðeɪ ɑr ˌɪntrəˈdust.) Sử dụng sơ đồ bên dưới để vẽ/ thiết kế nhân vật của riêng bạn: một thám tử mới, người sẽ thu hút sự chú ý của độc giả ngay từ lần đầu tiên họ được giới thiệu.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-idea.png A. Is your detective male or female? (ɪz jʊər dɪˈtɛktɪv meɪl ɔr ˈfiˌmeɪl?) Thám tử của bạn là nam hay nữ?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-idea.png B. Are they a professional detective - is it their only job? (ɑr ðeɪ ə prəˈfɛʃənəl dɪˈtɛktɪv - ɪz ɪt ðɛr ˈoʊnli ʤɑb?) Họ có phải là một thám tử chuyên nghiệp - đó có phải là công việc duy nhất của họ?
  Or an amateur with another job? (ɔr ən ˈæməˌtɜr wɪð əˈnʌðər ʤɑb?) Hay một người nghiệp dư với một công việc khác?
  What is their other job? wʌt ɪz ðɛr ˈʌðər ʤɑb?) Công việc khác của họ là gì?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-idea.png C. What does their office look like? (wʌt dʌz ðɛr ˈɔfəs lʊk laɪk?) Văn phòng của họ trông như thế nào?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-idea.png D. What does their house look like? (wʌt dʌz ðɛr haʊs lʊk laɪk?) Ngôi nhà của họ trông như thế nào?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-idea.png E. How old are they? (haʊ oʊld ɑr ðeɪ?) Họ bao nhiêu tuổi?
  What do they look like? (wʌt du ðeɪ lʊk laɪk?) Họ trông như thế nào?
  What kind of clothes do they wear? (wʌt kaɪnd ʌv kloʊðz du ðeɪ wɛr?) Họ mặc những loại quần áo nào?
  How do they act or behave? (haʊ du ðeɪ ækt ɔr bɪˈheɪv?) Họ hành động hay cư xử như thế nào?
  What kind of language do they use? (wʌt kaɪnd ʌv ˈlæŋgwəʤ du ðeɪ juz?) Họ sử dụng loại ngôn ngữ nào?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-idea.png F. What is their attitudes to crime and criminals? (wʌt ɪz ðɛr ˈætəˌtudz tu kraɪm ænd ˈkrɪmənəlz?) Thái độ của họ đối với tội phạm và tội phạm như thế nào?
  Where will they be when you introduce them to the reader? (wɛr wɪl ðeɪ bi wɛn ju ˌɪntrəˈdus ðɛm tu ðə ˈridər?) Họ sẽ ở đâu khi bạn giới thiệu họ với người đọc?
  What will they be doing? (wʌt wɪl ðeɪ bi ˈduɪŋ?) Họ sẽ làm gì?
  Why are they there? (waɪ ɑr ðeɪ ðɛr?) Tại sao họ lại ở đó?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png 2. Choose three things to describe when you first introduce your detective to the reader. (ʧuz θri θɪŋz tu dɪˈskraɪb wɛn ju fɜrst ˌɪntrəˈdus jʊər dɪˈtɛktɪv tu ðə ˈridər.) Chọn ba điều để mô tả khi lần đầu tiên bạn giới thiệu thám tử của mình với độc giả.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png 3. Agatha Christie tells us what Miss Marple is like. For example, she tells us that Marple is ‘charming’ and ‘innocent’. Conan Doyle, however, shows us what Holmes is like. For example, he does not tell us that Holmes is very dedicated and enthusiastic; he shows us Holmes running towards Watson, shouting excitedly about his discovery. (ˈægəθə ˈkrɪsti tɛlz ʌs wʌt mɪs ˈmɑrpəl ɪz laɪk. fɔr ɪgˈzæmpəl, ʃi tɛlz ʌs ðæt ˈmɑrpəl ɪz ˈʧɑrmɪŋ ænd ˈɪnəsənt. ˈkoʊnən dɔɪl, ˌhaʊˈɛvər, ʃoʊz ʌs wʌt hoʊmz ɪz laɪk. fɔr ɪgˈzæmpəl, hi dʌz nɑt tɛl ʌs ðæt hoʊmz ɪz ˈvɛri ˈdɛdəkeɪtəd ænd ɪnˌθuziˈæstɪk; hi ʃoʊz ʌs hoʊmz ˈrʌnɪŋ təˈwɔrdz ˈwɑtsən, ˈʃaʊtɪŋ ɪkˈsaɪtədli əˈbaʊt hɪz dɪˈskʌvəri.) Agatha Christie cho chúng tôi biết cô Marple là người như thế nào. Ví dụ, cô ấy nói với chúng ta rằng Marple là người "quyến rũ" và "ngây thơ". Conan Doyle, tuy vậy, cho chúng ta thấy Holmes là người như thế nào. Ví dụ, anh ấy không nói với chúng tôi rằng Holmes rất tận tâm và nhiệt tình; anh ấy cho chúng ta thấy Holmes đang chạy về phía Watson, hét lên đầy phấn khích về khám phá của mình.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png a. Write a short description of your detective in which, like Agatha Christie, you tell the reader what he or she is like. (raɪt ə ʃɔrt dɪˈskrɪpʃən ʌv jʊər dɪˈtɛktɪv ɪn wɪʧ, laɪk ˈægəθə ˈkrɪsti, ju tɛl ðə ˈridər wʌt hi ɔr ʃi ɪz laɪk.) Viết một đoạn mô tả ngắn về thám tử của bạn, trong đó, giống như Agatha Christie, bạn cho người đọc biết họ là người như thế nào.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png b. Write a short description of your detective in which, like Conan Doyle, you show the reader what he or she is like. (raɪt ə ʃɔrt dɪˈskrɪpʃən ʌv jʊər dɪˈtɛktɪv ɪn wɪʧ, laɪk ˈkoʊnən dɔɪl, ju ʃoʊ ðə ˈridər wʌt hi ɔr ʃi ɪz laɪk.) Viết một đoạn mô tả ngắn về thám tử của bạn, trong đó, giống như Conan Doyle, bạn cho người đọc thấy anh ấy hoặc cô ấy là người như thế nào.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png c. Which descriptive method do you prefer? Give a reason for your answer. (wɪʧ dɪˈskrɪptɪv ˈmɛθəd du ju prəˈfɜr? gɪv ə ˈrizən fɔr jʊər ˈænsər.) Bạn thích phương pháp mô tả nào hơn? Đưa ra một lý do cho câu trả lời của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png 1. Think of three words or phrases to describe your detective. For each word or phrase, find a quotation from the description you wrote in question 3 that shows this is a good way to describe them. (θɪŋk ʌv θri wɜrdz ɔr ˈfreɪzəz tu dɪˈskraɪb jʊər dɪˈtɛktɪv. fɔr iʧ wɜrd ɔr freɪz, faɪnd ə kwoʊˈteɪʃən frʌm ðə dɪˈskrɪpʃən ju roʊt ɪn ˈkwɛsʧən 3 ðæt ʃoʊz ðɪs ɪz ə gʊd weɪ tu dɪˈskraɪb ðɛm.) Nghĩ ra ba từ hoặc cụm từ để mô tả thám tử của bạn. Đối với mỗi từ hoặc cụm từ, hãy tìm một trích dẫn từ đoạn mô tả bạn đã viết trong câu hỏi 3 cho thấy đây là một cách tốt để mô tả chúng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png 2. Swap your descriptions with a partner. Ask them to write down three words to describe your detective and find quotations to support them. (swɑp jʊər dɪˈskrɪpʃənz wɪð ə ˈpɑrtnər. æsk ðɛm tu raɪt daʊn θri wɜrdz tu dɪˈskraɪb jʊər dɪˈtɛktɪv ænd faɪnd kwoʊˈteɪʃənz tu səˈpɔrt ðɛm.) Trao đổi mô tả của bạn với bạn của bạn. Yêu cầu họ viết ra ba từ để mô tả thám tử của bạn và tìm các câu trích dẫn để hỗ trợ chúng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png 3. Compare your words. Did you agree with each other? Have you given your reader a good idea of your detective's character? (kəmˈpɛr jʊər wɜrdz. dɪd ju əˈgri wɪð iʧ ˈʌðər? hæv ju ˈgɪvən jʊər ˈridər ə gʊd aɪˈdiə ʌv jʊər dɪˈtɛktɪvz ˈkɛrɪktər?) So sánh lời nói của bạn. Bạn đã đồng ý với nhau? Bạn đã cho người đọc hiểu rõ về nhân vật thám tử của mình chưa?