Unit 3: Detective stories - 4. Tension - Page 66

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  You are learning: (ju ɑr ˈlɜrnɪŋ) / Bạn đang học:
  • to identify techniques for building tension in a crime story. (tu aɪˈdɛntəˌfaɪ tɛkˈniks fɔr ˈbɪldɪŋ ˈtɛnʃən ɪn ə kraɪm ˈstɔri.) • để xác định các kỹ thuật xây dựng tình huống căng thẳng trong một câu chuyện tội phạm.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png Tension is a key ingredient in crime fiction. It is often built through the situations in which the writer places the characters, and the dialogue they are given. (ˈtɛnʃən ɪz ə ki ɪnˈgridiənt ɪn kraɪm ˈfɪkʃən. ɪt ɪz ˈɔfən bɪlt θru ðə ˌsɪʧuˈeɪʃənz ɪn wɪʧ ðə ˈraɪtər ˈpleɪsəz ðə ˈkærɪktərz, ænd ðə ˈdaɪəˌlɔg ðeɪ ɑr ˈgɪvən.)
  Căng thẳng là thành phần chính trong tiểu thuyết tội phạm. Nó thường được xây dựng thông qua các tình huống mà nhà văn đặt các nhân vật, và đối thoại mà họ được đưa ra.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-02.png 1. Read the opening paragraphs of Shatter Proof, a short story by Jack Ritchie, thinking about how the writer builds tension. (rid ði ˈoʊpənɪŋ ˈpærəˌgræfs ʌv ˈʃætər pruf, ə ʃɔrt ˈstɔri baɪ ʤæk ˈrɪʧi, ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt haʊ ðə ˈraɪtər bɪldz ˈtɛnʃən.) / Đọc đoạn mở đầu của Shatter Proof, một truyện ngắn của Jack Ritchie, suy nghĩ về cách nhà văn xây dựng sự căng thẳng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png He was a soft-faced man wearing rimless glasses, but he handled the automatic with unmistakable competence. (hi wʌz ə sɑft-feɪst mən ˈwɛrɪŋ ˈrɪmləs ˈglæsəz, bʌt hi ˈhændəld ði ˌɔtəˈmætɪk wɪð ˌʌnmɪˈsteɪkəbəl ˈkɑmpətɪns.) / Anh ta là một người đàn ông có khuôn mặt mềm mại đeo kính không gọng, nhưng anh ta xử lý sự tự động hóa với năng lực không thể nhầm lẫn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png I was rather surprised at my calmness when I learned the reason for his presence. ‘It’s a pity to die in ignorance,’ I said. ‘Who hired you to kill me?’ (aɪ wʌz ˈræðər sərˈpraɪzd æt maɪ ˈkɑmnəs wɛn aɪ lɜrnd ðə ˈrizən fɔr hɪz ˈprɛzəns. ɪts ə ˈpɪti tu daɪ ɪn ˈɪgnərəns,’ aɪ sɛd. hu ˈhaɪərd ju tu kɪl mi?’) Tôi khá ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình khi biết lý do cho sự hiện diện của anh ấy. “Thật đáng tiếc khi chết trong sự thiếu hiểu biết,” tôi nói. "Ai đã thuê anh giết tôi?"
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png His voice was mild. ‘I could be an enemy in my own right.’ (hɪz vɔɪs wʌz maɪld. aɪ kʊd bi ən ˈɛnəmi ɪn maɪ oʊn raɪt.’) Giọng anh nhẹ nhàng. "Tôi có thể là kẻ thù theo ý mình."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png I had been making a drink in my study when I had heard him and turned. Now I finished pouring from the decanter. ‘I know the enemies I’ve made and you are a stranger. Was it my wife?’ He smiled. ‘Quite correct. Her motive must be obvious.’ (aɪ hæd bɪn ˈmeɪkɪŋ ə drɪŋk ɪn maɪ ˈstʌdi wɛn aɪ hæd hɜrd hɪm ænd tɜrnd. naʊ aɪ ˈfɪnɪʃt ˈpɔrɪŋ frʌm ðə dəˈkæntər. aɪ noʊ ði ˈɛnəmiz aɪv meɪd ænd ju ɑr ə ˈstreɪnʤər. wʌz ɪt maɪ waɪf?’ hi smaɪld. kwaɪt kəˈrɛkt. hɜr ˈmoʊtɪv mʌst bi ˈɑbviəs.’) Tôi đang pha đồ uống trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng anh ấy và quay lại. Bây giờ tôi đã hoàn thành việc đổ từ bình gạn. "Tôi biết những kẻ thù mà tôi đã gây ra và bạn là một người lạ. Đó có phải là vợ tôi không? ”Anh cười. ‘Hoàn toàn đúng. Động cơ của cô ấy phải rõ ràng."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘Yes,’ I said. ‘I have money and apparently she wants it. All of it.’ He regarded me objectively. ‘Your age is?’ (jɛs,’ aɪ sɛd. aɪ hæv ˈmʌni ænd əˈpɛrəntli ʃi wɑnts ɪt. ɔl ʌv ɪt.’ hi rəˈgɑrdəd mi ɑbˈʤɛktɪvli. jʊər eɪʤ ɪz?’) 'Đúng vậy tôi nói. ‘Tôi có tiền và dường như cô ấy muốn nó. Tất cả đều như vậy. "Anh ấy nhìn nhận tôi một cách khách quan. "Tuổi của bạn là?"
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘Fifty-three.’ (ˈfɪfti-θri.) 'Năm mươi ba.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘And your wife is?’ ('ænd jʊər waɪf ɪz?’) "Và vợ của bạn là?"
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘Twenty-two.’ (ˈtwɛnti-tu.’) 'Hai mươi hai.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png He clicked his tongue. ‘You were foolish to expect anything permanent, Mr Williams.’ (hi klɪkt hɪz tʌŋ. ju wɜr ˈfulɪʃ tu ɪkˈspɛkt ˈɛniˌθɪŋ ˈpɜrmənənt, ˈmɪstər ˈwɪljəmz.’) Anh tặc lưỡi. "Anh thật ngu ngốc khi mong đợi điều gì đó vĩnh viễn, anh Williams."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png I sipped the whiskey. ‘I expected a divorce after a year or two and a painful settlement. But not death.’ (aɪ sɪpt ðə ˈwɪski. aɪ ɪkˈspɛktəd ə dɪˈvɔrs ˈæftər ə jɪr ɔr tu ænd ə ˈpeɪnfəl ˈsɛtəlmənt. bʌt nɑt dɛθ.’) Tôi nhấp một ngụm rượu whisky. "Tôi đã mong đợi một cuộc ly hôn sau một hoặc hai năm và một cuộc giải quyết đau đớn. Nhưng không phải cái chết."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘Your wife is a beautiful woman, but greedy, Mr Williams. I’m surprised that you never noticed.’ (jʊər waɪf ɪz ə ˈbjutəfəl ˈwʊmən, bʌt ˈgridi, ˈmɪstər ˈwɪljəmz. aɪm sərˈpraɪzd ðæt ju ˈnɛvər ˈnoʊtəst.’) “Vợ anh là một phụ nữ xinh đẹp nhưng tham lam, anh Williams. Tôi ngạc nhiên là bạn chưa bao giờ nhận ra."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png My eyes went to the gun. ‘I assume you have killed before?’ ‘Yes’ (maɪ aɪz wɛnt tu ðə gʌn. aɪ əˈsum ju hæv kɪld bɪˈfɔr?’ jɛs) Mắt tôi nhìn vào khẩu súng. "Tôi cho rằng bạn đã từng giết người trước đây?"
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘And obviously you enjoy it.’ (ænd ˈɑbviəsli ju ɛnˈʤɔɪ ɪt.’) "Và rõ ràng là bạn thích nó."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png He nodded. ‘A morbid pleasure, I admit. But I do.’ (hi ˈnɑdəd. ə ˈmɔrbəd ˈplɛʒər, aɪ ədˈmɪt. bʌt aɪ du.’) Anh ta gật đầu. “Tôi thừa nhận là một niềm vui bệnh hoạn. Nhưng tôi làm.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png I watched him and waited. Finally I said, ‘you have been here more than two minutes and I am still alive.’ (aɪ wɑʧt hɪm ænd ˈweɪtəd. ˈfaɪnəli aɪ sɛd, ju hæv bɪn hir mɔr ðæn tu ˈmɪnəts ænd aɪ æm stɪl əˈlaɪv.’) Tôi đã quan sát anh ấy và chờ đợi. Cuối cùng tôi nói, "bạn đã ở đây hơn hai phút và tôi vẫn còn sống."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘There is no hurry, Mr Williams,’ he said softly. (ðɛr ɪz noʊ ˈhɜri, ˈmɪstər ˈwɪljəmz,’ hi sɛd ˈsɔftli.) “Không có gì vội vàng, anh Williams,” anh nói nhẹ nhàng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘All, then the actual killing is not your greatest joy. You must savour the preceding moments.’ (ɔl, ðɛn ði ˈækʧuəl ˈkɪlɪŋ ɪz nɑt jʊər ˈgreɪtəst ʤɔɪ. ju mʌst savour ðə priˈsidɪŋ ˈmoʊmənts.’) ‘Tất cả, sau đó giết người thực sự không phải là niềm vui lớn nhất của bạn. Bạn phải tận hưởng những khoảnh khắc trước đó.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘You have insight, Mr Williams.’ ('ju hæv ˈɪnˌsaɪt, ˈmɪstər ˈwɪljəmz.’) "Ông có cái nhìn sâu sắc, ông Williams."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘And as long as I keep you entertained, in one manner or another, I remain alive?’ (ænd æz lɔŋ æz aɪ kip ju ˌɛntərˈteɪnd, ɪn wʌn ˈmænər ɔr əˈnʌðər, aɪ rɪˈmeɪn əˈlaɪv?’) "Và miễn là tôi giúp bạn giải trí, bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn còn sống?"
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png ‘Within a time limit, of course.’ (wɪˈðɪn ə taɪm ˈlɪmət, ʌv kɔrs.’) "Tất nhiên là trong một giới hạn thời gian."
   
: Tension