Unit 3: Detective stories - 4. Tension - Page 67

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  There are three things a writer has to think about when creating tension: action, description and dialogue. (ðɛr ɑr θri θɪŋz ə ˈraɪtər hæz tu θɪŋk əˈbaʊt wɛn kriˈeɪtɪŋ ˈtɛnʃən: ˈækʃən, dɪˈskrɪpʃən ænd ˈdaɪəˌlɔg.) / Có ba điều mà một nhà văn phải nghĩ đến khi tạo ra căng thẳng: hành động, mô tả và đối thoại.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png 1. To what extent does the writer use action to build tension in this extract? (tu wʌt ɪkˈstɛnt dʌz ðə ˈraɪtər juz ˈækʃən tu bɪld ˈtɛnʃən ɪn ðɪs ˈɛkˌstrækt?) / Người viết sử dụng hành động để xây dựng sự căng thẳng trong đoạn trích này ở mức độ nào?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png 2. Look at the way Ritchie describes the character of the gunman. (lʊk æt ðə weɪ ˈrɪʧi dɪˈskraɪbz ðə ˈkɛrɪktər ʌv ðə ˈgʌnmən.) Nhìn vào cách Ritchie mô tả tính cách của tay súng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png a. Re-read the first five paragraphs. Write down every detail we are told about the gunman. What impression is the writer aiming to give us of this character? (reɪ-rid ðə fɜrst faɪv ˈpærəˌgræfs. raɪt daʊn ˈɛvəri dɪˈteɪl wi ɑr toʊld əˈbaʊt ðə ˈgʌnmən. wʌt ɪmˈprɛʃən ɪz ðə ˈraɪtər ˈeɪmɪŋ tu gɪv ʌs ʌv ðɪs ˈkɛrɪktər?) / Đọc lại năm đoạn đầu tiên. Viết ra mọi chi tiết mà chúng ta được kể về tay súng. Nhà văn muốn tạo cho chúng ta ấn tượng gì về nhân vật này?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png b. How does the way this character is described help build the tension in this extract? (haʊ dʌz ðə weɪ ðɪs ˈkɛrɪktər ɪz dɪˈskraɪbd hɛlp bɪld ðə ˈtɛnʃən ɪn ðɪs ˈɛkˌstrækt?) / Cách miêu tả nhân vật này giúp tạo nên sự căng thẳng trong đoạn trích này như thế nào?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png 3. Now look at the way Ritchie has used dialogue in this opening. (naʊ lʊk æt ðə weɪ ˈrɪʧi hæz juzd ˈdaɪəˌlɔg ɪn ðɪs ˈoʊpənɪŋ.) Bây giờ hãy xem cách mà Ritchie đã sử dụng đối thoại trong phần mở đầu này.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png a. Re-read the last ten paragraphs of the extract, from ‘My eyes went to the gun’. What do you notice about the length of these paragraphs? (reɪ-rid ðə læst tɛn ˈpærəˌgræfs ʌv ði ˈɛkˌstrækt, frʌm maɪ aɪz wɛnt tu ðə gʌn. wʌt du ju ˈnoʊtəs əˈbaʊt ðə lɛŋkθ ʌv ðiz ˈpærəˌgræfs?) / Đọc lại mười đoạn cuối của phần trích, từ ‘Mắt tôi nhìn theo khẩu súng’. Bạn nhận thấy gì về độ dài của những đoạn văn này?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png b. Which details in this dialogue contribute most to building tension? Write a sentence or two explaining your answers. (wɪʧ dɪˈteɪlz ɪn ðɪs ˈdaɪəˌlɔg kənˈtrɪbjut moʊst tu ˈbɪldɪŋ ˈtɛnʃən? raɪt ə ˈsɛntəns ɔr tu ɪkˈspleɪnɪŋ jʊər ˈænsərz.) / Chi tiết nào trong cuộc đối thoại này góp phần lớn nhất vào việc xây dựng căng thẳng? Viết một hoặc hai câu giải thích câu trả lời của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png c. These ten paragraphs contain 101 words. How many of them are not dialogue? (ðiz tɛn ˈpærəˌgræfs kənˈteɪn 101 wɜrdz. haʊ ˈmɛni ʌv ðɛm ɑr nɑt ˈdaɪəˌlɔg?) / Mười đoạn văn này chứa 101 từ. Có bao nhiêu từ trong số đó không phải là đối thoại?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png d. Why do you think the writer has chosen to concentrate on what the characters say rather than what they do? (waɪ du ju θɪŋk ðə ˈraɪtər hæz ˈʧoʊzən tu ˈkɑnsənˌtreɪt ɑn wʌt ðə ˈkærɪktərz seɪ ˈræðər ðæn wʌt ðeɪ du?) Bạn nghĩ tại sao nhà văn lại chọn tập trung vào những gì nhân vật nói hơn là những gì họ làm?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-bookmark.png e. Look again at the final paragraph. How does this add to the build-up of tension? (lʊk əˈgɛn æt ðə ˈfaɪnəl ˈpærəˌgræf. haʊ dʌz ðɪs æd tu ðə bɪld-ʌp ʌv ˈtɛnʃən?) Nhìn lại đoạn cuối cùng. Làm thế nào điều này làm tăng thêm căng thẳng?
  Imagine the detective character you designed in Activity 3 on page 65 meeting a ruthless criminal face to face. Write a short description of what happens. (ɪˈmæʤən ðə dɪˈtɛktɪv ˈkɛrɪktər ju dɪˈzaɪnd ɪn ækˈtɪvəti 3 ɑn peɪʤ 65 ˈmitɪŋ ə ˈruθləs ˈkrɪmənəl feɪs tu feɪs. raɪt ə ʃɔrt dɪˈskrɪpʃən ʌv wʌt ˈhæpənz.) / Hãy tưởng tượng nhân vật thám tử mà bạn đã tạo ra trong Hoạt động 3 ở trang 65 gặp mặt một tên tội phạm tàn nhẫn. Viết một mô tả ngắn về những gì xảy ra.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png Remember to: (rɪˈmɛmbər tu:) / Hãy nhớ:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-artist-palette.png plan your paragraphs so they describe one key event (• plæn jʊər ˈpærəˌgræfs soʊ ðeɪ dɪˈskraɪb wʌn ki ɪˈvɛnt) / • lập kế hoạch cho các đoạn văn của bạn để chúng mô tả một sự kiện chính
  luyen-thi-thu-khoa-vn-artist-palette.png plan an ending to break or add to the tension (• plæn ən ˈɛndɪŋ tu breɪk ɔr æd tu ðə ˈtɛnʃən) / • lên kế hoạch kết thúc để phá vỡ hoặc tăng thêm căng thẳng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-artist-palette.png use short sentences to build tension (• juz ʃɔrt ˈsɛntənsəz tu bɪld ˈtɛnʃən) / • sử dụng các câu ngắn để tạo căng thẳng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-artist-palette.png use dramatic vocabulary (• juz drəˈmætɪk voʊˈkæbjəˌlɛri) / • sử dụng từ vựng ấn tượng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-artist-palette.png describe how your characters look to show the reader how they are feeling. (• dɪˈskraɪb haʊ jʊər ˈkærɪktərz lʊk tu ʃoʊ ðə ˈridər haʊ ðeɪ ɑr ˈfilɪŋ.) / • mô tả những nhân vật của bạn trông như thế nào để cho người đọc thấy họ đang cảm thấy thế nào.
  Full stops and capital letters (fʊl stɑps ænd ˈkæpətəl ˈlɛtərz) / Các điểm dừng đầy đủ và chữ in hoa
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png Read the following passage; it has had all the full stops and capital letters removed. (rid ðə ˈfɑloʊɪŋ ˈpæsəʤ; ɪt hæz hæd ɔl ðə fʊl stɑps ænd ˈkæpətəl ˈlɛtərz riˈmuvd.) / Đọc đoạn văn sau; nó đã bị loại bỏ tất cả các dấu chấm câu và chữ in hoa đầu câu.
  Copy out the passage, inserting the full stops and capital letters where necessary to ensure it makes clear sense. (ˈkɑpi aʊt ðə ˈpæsəʤ, ɪnˈsɜrtɪŋ ðə fʊl stɑps ænd ˈkæpətəl ˈlɛtərz wɛr ˈnɛsəˌsɛri tu ɛnˈʃʊr ɪt meɪks klɪr sɛns.) / Viết lại đoạn văn, chèn đầy đủ các dấu chấm câu và chữ in hoa đầu câu ở những nơi cần thiết để đảm bảo đoạn văn có ý nghĩa rõ ràng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-icon-pushpin.png sherlock holmes and his assistant, dr watson, live in london because of holmes's great intelligence he is very successful at the start of his career he meets watson by accident they decide to share a flat although watson is not as clever as holmes he is very helpful to the great detective solving crime is a hobby, a job, a challenge and a pleasure
  (ˈʃɜrˌlɑk hoʊmz ænd hɪz əˈsɪstənt, draɪv ˈwɑtsən, lɪv ɪn ˈlʌndən bɪˈkɔz ʌv ˈhoʊmzɪz greɪt ɪnˈtɛləʤəns hi ɪz ˈvɛri səkˈsɛsfəl æt ðə stɑrt ʌv hɪz kəˈrɪr hi mits ˈwɑtsən baɪ ˈæksədənt ðeɪ ˌdɪˈsaɪd tu ʃɛr ə flæt ˌɔlˈðoʊ ˈwɑtsən ɪz nɑt æz ˈklɛvər æz hoʊmz hi ɪz ˈvɛri ˈhɛlpfəl tu ðə greɪt dɪˈtɛktɪv ˈsɑlvɪŋ kraɪm ɪz ə ˈhɑbi, ə ʤɑb, ə ˈʧælənʤ ænd ə ˈplɛʒər)
  sherlock holmes và trợ lý của anh ấy, dr watson, sống ở london vì trí thông minh tuyệt vời của holmes, anh ấy rất thành công khi bắt đầu sự nghiệp của mình, anh ấy gặp watson một cách tình cờ họ quyết định ở chung một căn hộ mặc dù watson không thông minh như holmes, anh ấy giúp đỡ rất nhiều cho thám tử vĩ đại để giải quyết tội phạm như là một sở thích, một công việc, một thử thách và một niềm vui
   
: Tension