Unit 3: Detective stories - 5. Plot - Page 68

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  5. Plot (plɑt) / Cốt truyện
  You are learning: (ju ɑr ˈlɜrnɪŋ:) / Bạn đang học:
  • to understand how a writer plots an effective detective story. (• tu ˌʌndərˈstænd haʊ ə ˈraɪtər plɑts ən ɪˈfɛktɪv dɪˈtɛktɪv ˈstɔri.) / • để hiểu cách một nhà văn vẽ cấu trúc một câu chuyện trinh thám hiệu quả.
  The plot of a detective story is usually linear; in follows a line through tree stages: (ðə plɑt ʌv ə dɪˈtɛktɪv ˈstɔri ɪz ˈjuʒəwəli ˈlɪniər; ɪn ˈfɑloʊz ə laɪn θru tri ˈsteɪʤəz:) / Cốt truyện của truyện trinh thám thường là tuyến tính; sau đây là một cách thông qua các biểu đồ cây:
  - The characters are introduced and a crime takes place (- ðə ˈkærɪktərz ɑr ˌɪntrəˈdust ænd ə kraɪm teɪks pleɪs) / - Các nhân vật được giới thiệu và một tội ác diễn ra
  - The detective investigates the clues ( - ðə dɪˈtɛktɪv ɪnˈvɛstəˌgeɪts ðə kluz) / - Thám tử điều tra manh mối
  - The crime is solved (- ðə kraɪm ɪz sɑlvd) / - Tội phạm được giải quyết / tìm ra.
  This is a summary of Agatha Christie’s A Murder Is Announced. (ðɪs ɪz ə ˈsʌməri ʌv ˈægəθə ˈkrɪstiz ə ˈmɜrdər ɪz əˈnaʊnst.) / Đây là phần tóm tắt của câu chuyện A Murder Is Announced của tác giả Agatha Christie.
  Read the summary and answer the questions. (rid ðə ˈsʌməri ænd ˈænsər ðə ˈkwɛsʧənz.) / Đọc phần tóm tắt và trả lời các câu hỏi.
  It begins with the first stage of the plot: (ɪt bɪˈgɪnz wɪð ðə fɜrst steɪʤ ʌv ðə plɑt:) / Nó bắt đầu với giai đoạn đầu tiên của cốt truyện:
  ‘A murder is announced and will take place on Friday, October 29th, at Little Paddocks, at 6.30 p.m. Friends accept this, the only intimation.’ ('ə ˈmɜrdər ɪz əˈnaʊnst ænd wɪl teɪk pleɪs ɑn ˈfraɪdi, ɑkˈtoʊbər 29ˈtiˈeɪʧ, æt ˈlɪtəl ˈpædəks, æt 6.30 pi.ɛm. frɛndz ækˈsɛpt ðɪs, ði ˈoʊnli ˌɪntəˈmeɪʃən.’) / ‘Một vụ giết người được công bố trước và sẽ xảy ra vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 10, tại Little Paddocks, lúc 6h30 tối. Bạn bè chấp nhận điều này, sự gợi ý duy nhất. '
  The set-up: (ðə sɛt-ʌp:) / Cách bố trí ngữ cảnh:
  Letitia Blacklock lives at Little Paddocks in Chipping Cleghorn with: (lɪˈtɪʃiə ˈblæˌklɑk lɪvz æt ˈlɪtəl ˈpædəks ɪn ˈʧɪpɪŋ ˈklɛghərn wɪð:) / Letitia Blacklock sống tại Little Paddocks ở Chipping Cleghorn với:
  • her schoolfriend, Dora 'Bunny' Bunner (• hɜr schoolfriend, ˈdɔrə ˈbʌni ˈbʌnər) / • bạn học của cô ấy, Dora 'Bunny' Bunner
  • Philippa Haymes, a widow who rents a room (• fɪˈlɪpə heɪmz, ə ˈwɪdoʊ hu rɛnts ə rum) / • Philippa Haymes, một góa phụ thuê phòng
  • some visiting friends, and brother and sister Patrick and Julia Simmons. They are all astonished when an advert appears in the local paper. (• sʌm ˈvɪzətɪŋ frɛndz, ænd ˈbrʌðər ænd ˈsɪstər ˈpætrɪk ænd ˈʤuljə ˈsɪmənz. ðeɪ ɑr ɔl əˈstɑnɪʃt wɛn ən advert əˈpɪrz ɪn ðə ˈloʊkəl ˈpeɪpər.) / • một số bạn bè đến thăm, và anh trai & chị gái Patrick và Julia Simmons. Tất cả họ đều ngạc nhiên khi một quảng cáo xuất hiện trên tờ báo địa phương.
  The crime: (ðə kraɪm:) / Tội phạm:
  That night, people gather at Little Paddocks. At 6.30, the lights go out, a door opens, a man with a torch shouts 'Stick 'em up!' There are shots: the gunman is dead, and Letitia is bleeding, grazed by a bullet. Miss Marple is called in to investigate. (ðæt naɪt, ˈpipəl ˈgæðər æt ˈlɪtəl ˈpædəks. æt 6.30, ðə laɪts goʊ aʊt, ə dɔr ˈoʊpənz, ə mən wɪð ə tɔrʧ ʃaʊts stɪk ɛm ʌp!' ðɛr ɑr ʃɑts: ðə ˈgʌnmən ɪz dɛd, ænd lɪˈtɪʃiə ɪz ˈblidɪŋ, greɪzd baɪ ə ˈbʊlət. mɪs ˈmɑrpəl ɪz kɔld ɪn tu ɪnˈvɛstəˌgeɪt.) / Đêm đó, mọi người tập trung tại Little Paddocks. Lúc 6h30, đèn tắt, một cánh cửa mở ra, một người đàn ông cầm đuốc hét lên 'Giơ tay lên' đứng yên! ' Có những phát súng: tay súng đã chết, và Letitia đang chảy máu, bị một viên đạn sượt qua. Cô Marple được gọi đến để điều tra.
  The dead man: (ðə dɛd mən:) / Người chết:
  Rudi Schertz worked at a local hotel. He was overheard trying to borrow money from Letitia. He was paid anonymously to stage a robbery at Little Paddocks, thinking it was a joke. (ˈrudi ʃɜrts wɜrkt æt ə ˈloʊkəl hoʊˈtɛl. hi wʌz ˈoʊvərˈhɜrd ˈtraɪɪŋ tu ˈbɑˌroʊ ˈmʌni frʌm lɪˈtɪʃiə. hi wʌz peɪd əˈnɑnəməsli tu steɪʤ ə ˈrɑbəri æt ˈlɪtəl ˈpædəks, ˈθɪŋkɪŋ ɪt wʌz ə ʤoʊk.) / Rudi Schertz làm việc tại một khách sạn địa phương. Anh ta đã nghe lỏm được khi đang cố gắng vay tiền từ Letitia. Anh ta được trả tiền ẩn danh để thực hiện một vụ cướp tại Little Paddocks, vì nghĩ rằng đó là một trò đùa.
  Some background facts: (sʌm ˈbækˌgraʊnd fækts:) / Một số thông tin cơ bản:
  Letitia worked for a wealthy businessman in Switzerland, Randall Goedler. He died and left his money to his wife, when she dies all the money goes to Letitia. If Letitia dies, it goes to Goedler's nieces, Pip and Emma - but nobody knows who or where they are. (lɪˈtɪʃiə wɜrkt fɔr ə ˈwɛlθi ˈbɪznəˌsmæn ɪn ˈswɪtsərlənd, ˈrændəl Goedler. hi daɪd ænd lɛft hɪz ˈmʌni tu hɪz waɪf, wɛn ʃi daɪz ɔl ðə ˈmʌni goʊz tu lɪˈtɪʃiə. ɪf lɪˈtɪʃiə daɪz, ɪt goʊz tu Goedler's ˈnisɪz, pɪp ænd ˈɛmə - bʌt ˈnoʊˌbɑˌdi noʊz hu ɔr wɛr ðeɪ ɑr.) / Letitia làm việc cho một nhà doanh nhân giàu có ở Thụy Sĩ, Randall Goedler. Anh ta chết và để lại tiền cho vợ, khi cô ấy chết, tất cả số tiền đều được chuyển cho Letitia. Nếu Letitia chết, nó sẽ được đưa đến với các cháu gái của Goedler, Pip và Emma - nhưng không ai biết họ đang ở đâu hay họ là ai cả.
  Letitia had a sister, Charlotte, who was born with a goitre, a disfigurement of the neck. Charlotte had surgery to rectify it but died soon after and Letitia came back to England. (lɪˈtɪʃiə hæd ə ˈsɪstər, ˈʃɑrlət, hu wʌz bɔrn wɪð ə goitre, ə dɪˈsfɪgjərmɛnt ʌv ðə nɛk. ˈʃɑrlət hæd ˈsɜrʤəri tu ˈrɛktəˌfaɪ ɪt bʌt daɪd sun ˈæftər ænd lɪˈtɪʃiə keɪm bæk tu ˈɪŋglənd.) / Letitia có một người chị gái là Charlotte, người sinh ra đã bị bướu cổ, dị hình cổ. Charlotte đã được phẫu thuật để điều chỉnh nó nhưng qua đời ngay sau đó và Letitia đã trở lại Anh.
  More background is discovered: (mɔr ˈbækˌgraʊnd ɪz dɪˈskʌvərd:) / Thêm thông tin cơ bản được khám phá:
  Julia Simmons reveals she is Emma, Randall Goedler's niece. Patrick is her boyfriend, they pretended to be brother and sister. Philippa Haymes reveals she is Pip, the other niece. Both claim to be innocent. (ˈʤuljə ˈsɪmənz rɪˈvilz ʃi ɪz ˈɛmə, ˈrændəl Goedler's nis. ˈpætrɪk ɪz hɜr ˈbɔɪˌfrɛnd, ðeɪ priˈtɛndəd tu bi ˈbrʌðər ænd ˈsɪstər. fɪˈlɪpə heɪmz rɪˈvilz ʃi ɪz pɪp, ði ˈʌðər nis. boʊθ kleɪm tu bi ˈɪnəsənt.) / Julia Simmons tiết lộ cô là Emma, cháu gái của Randall Goedler. Patrick là bạn trai của cô ấy, họ giả vờ là anh trai và em gái. Philippa Haymes tiết lộ cô là Pip, cháu gái còn lại. Cả hai đều khẳng định mình vô tội.
   
: Plot