Unit 3: Detective stories - 5. Plot - Page 69

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. How does Christie make us think that many of the characters have a motive for murder?
  haʊ dʌz ˈkrɪsti meɪk ʌs θɪŋk ðæt ˈmɛni ʌv ðə ˈkærɪktərz hæv ə ˈmoʊtɪv fɔr ˈmɜrdər?
  Christie khiến chúng ta nghĩ rằng nhiều nhân vật có động cơ giết người như thế nào?
  2. If there is only one murderer, most of these clues must be red herrings (false clues put in by the writer to mislead the reader). Why do detective fiction writers do this?
  ɪf ðɛr ɪz ˈoʊnli wʌn ˈmɜrdərər, moʊst ʌv ðiz kluz mʌst bi rɛd ˈhɛrɪŋz (fɔls kluz pʊt ɪn baɪ ðə ˈraɪtər tu mɪsˈlid ðə ˈridər). waɪ du dɪˈtɛktɪv ˈfɪkʃən ˈraɪtərz du ðɪs?
  Nếu chỉ có một kẻ sát nhân thì hầu hết những manh mối này phải là những manh mối đánh lừa người đọc (những manh mối giả do nhà văn đưa vào để đánh lừa người đọc). Tại sao các tác giả tiểu thuyết trinh thám lại làm điều này?
  Having set up the plot, Christie moves into the second stage of her story: introducing more clues - and more murders. Read on.
  ˈhævɪŋ sɛt ʌp ðə plɑt, ˈkrɪsti muvz ˈɪntu ðə ˈsɛkənd steɪʤ ʌv hɜr ˈstɔri: ˌɪntrəˈdusɪŋ mɔr kluz - ænd mɔr ˈmɜrdərz. rid ɑn.
  Sau khi thiết lập cốt truyện, Christie chuyển sang giai đoạn thứ hai của câu truyện: giới thiệu nhiều manh mối hơn - và nhiều vụ giết người hơn. Hãy đọc tiếp.
  More clues: mɔr kluz / Thêm manh mối:
  Bunny tells Miss Marple that there are two doors into the room where the murder took place; and that a lamp has disappeared from the room. Letitia organises a birthday party for Bunny but Bunny goes to bed early with a headache. She can't find her aspirin so borrows Letitia's. Bunny is found dead the next Morning - poisoned.
  ˈbʌni tɛlz mɪs ˈmɑrpəl ðæt ðɛr ɑr tu dɔrz ˈɪntu ðə rum wɛr ðə ˈmɜrdər tʊk pleɪs; ænd ðæt ə læmp hæz ˌdɪsəˈpɪrd frʌm ðə rum. lɪˈtɪʃiə organises ə ˈbɜrθˌdeɪ ˈpɑrti fɔr ˈbʌni bʌt ˈbʌni goʊz tu bɛd ˈɜrli wɪð ə ˈhɛˌdeɪk. ʃi kænt faɪnd hɜr ˈæsprɪn soʊ ˈbɑroʊz lɪˈtɪʃiəz. ˈbʌni ɪz faʊnd dɛd ðə nɛkst ˈmɔrnɪŋ - ˈpɔɪzənd.
  Bunny nói với cô Marple rằng có hai cánh cửa có thể vào được căn phòng nơi xảy ra án mạng; và rằng một ngọn đèn đã biến mất khỏi phòng. Letitia tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Bunny nhưng Bunny đã đi ngủ sớm vì cô ấy bị đau đầu. Cô ấy không thể tìm thấy thuốc giảm đau của mình nên đã mượn của Letitia. Bunny được tìm thấy đã chết vào sáng hôm sau - bị đầu độc.
  More murder! / mɔr ˈmɜrdər! / Thêm vụ án giết người!
  Miss Hinchcliff and Miss Murgatroyd were at Little Paddocks on the night of the murder. They realise that Miss Murgatroyd was behind the door and could see who was in the room by the light of Rudi's torch. If she can remember who was missing, then she can identify the murderer! She remembers - but is throttled before she can tell anyone.
  mɪs ˈhɪnʧklɪf ænd mɪs Murgatroyd wɜr æt ˈlɪtəl ˈpædəks ɑn ðə naɪt ʌv ðə ˈmɜrdər. ðeɪ realise ðæt mɪs Murgatroyd wʌz bɪˈhaɪnd ðə dɔr ænd kʊd si hu wʌz ɪn ðə rum baɪ ðə laɪt ʌv ˈrudiz tɔrʧ. ɪf ʃi kæn rɪˈmɛmbər hu wʌz ˈmɪsɪŋ, ðɛn ʃi kæn aɪˈdɛntəˌfaɪ ðə ˈmɜrdərər! ʃi rɪˈmɛmbərz - bʌt ɪz ˈθrɑtəld bɪˈfɔr ʃi kæn tɛl ˈɛniˌwʌn.
  Cô Hinchcliff và cô Murgatroyd đã ở Little Paddocks vào đêm xảy ra án mạng. Họ nhận ra rằng cô Murgatroyd đã ở sau cánh cửa và có thể nhìn thấy ai đang ở trong phòng nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pin của Rudi. Nếu cô ấy có thể nhớ ai đã biến mất, thì cô ấy có thể xác định được kẻ sát nhân! Cô ấy nhớ - nhưng cô ấy đã bị thắt cổ trước khi có thể nói bí mật đó với ai.
  The final clue: ðə ˈfaɪnəl klu: Manh mối cuối cùng:
  Miss Marple is at Little Paddocks one night. She knocks over a glass of water. The lights go out. It seems that a nearby lamp's lead was frayed, and the water blew the fuse.
  mɪs ˈmɑrpəl ɪz æt ˈlɪtəl ˈpædəks wʌn naɪt. ʃi nɑks ˈoʊvər ə glæs ʌv ˈwɔtər. ðə laɪts goʊ aʊt. ɪt simz ðæt ə ˈnɪrˈbaɪ læmps lid wʌz freɪd, ænd ðə ˈwɔtər blu ðə fjuz.
  Cô Marple ở Little Paddocks vào một đêm. Cô ấy gõ vào một cốc nước. Những ánh sáng lọt ra ngoài. Có vẻ như dây dẫn của một chiếc đèn gần đó đã bị sờn, và nước làm chảy cầu chì.
  3. How do the clues Christie gives us help the reader to solve the puzzle?
  haʊ du ðə kluz ˈkrɪsti gɪvz ʌs hɛlp ðə ˈridər tu sɑlv ðə ˈpʌzəl?
  Làm thế nào để những manh mối mà Christie đưa ra giúp người đọc giải được câu đố?
  4. Who do you think killed Rudi Scherz? How did you work it out?
  hu du ju θɪŋk kɪld ˈrudi ʃɜrz? haʊ dɪd ju wɜrk ɪt aʊt?
  Bạn nghĩ ai đã giết Rudi Scherz? Bạn đã giải quyết nó như thế nào?
  Now explore the third and final stage of the plot: the resolution.
  naʊ ɪkˈsplɔr ðə θɜrd ænd ˈfaɪnəl steɪʤ ʌv ðə plɑt: ðə ˌrɛzəˈluʃən.
  Bây giờ hãy cùng nhau khám phá giai đoạn thứ ba và cuối cùng của cốt truyện: sự phân giải.
  Did you get it right? dɪd ju gɛt ɪt raɪt? Bạn đã suy luận ra được đáp án phải không?
  5. One thing you may notice as you read more detective fiction: the murderer is often the person least likely to have committed the crime. Why do crime writers do this?
  wʌn θɪŋ ju meɪ ˈnoʊtəs æz ju rid mɔr dɪˈtɛktɪv ˈfɪkʃən: ðə ˈmɜrdərər ɪz ˈɔfən ðə ˈpɜrsən list ˈlaɪkli tu hæv kəˈmɪtəd ðə kraɪm. waɪ du kraɪm ˈraɪtərz du ðɪs?
  Một điều bạn có thể chú ý khi đọc thêm tiểu thuyết trinh thám: kẻ sát nhân thường là người ít có khả năng phạm tội nhất. Tại sao các nhà văn tội phạm làm điều này?
  Miss Marple explains everything / mɪs ˈmɑrpəl ɪkˈspleɪnz ˈɛvriˌθɪŋ / Cô Marple giải thích mọi thứ
  Charlotte did not die - Letitia did. Charlotte posed as Letitia to get her inheritance. She recognised Rudi Schertz from Switzerland - which meant he might recognise her. She paid him to hold up her guests with a gun. She pourced water on the frayed lamp lead to blow the fuse, went out of the door, shot Rudi, cut herself with scissors and returned to the party.
  ˈʃɑrlət dɪd nɑt daɪ - lɪˈtɪʃiə dɪd. ˈʃɑrlət poʊzd æz lɪˈtɪʃiə tu gɛt hɜr ɪnˈhɛrətəns. ʃi ˈrɛkəgˌnaɪzd ˈrudi ʃɜrts frʌm ˈswɪtsərlənd - wɪʧ mɛnt hi maɪt recognise hɜr. ʃi peɪd hɪm tu hoʊld ʌp hɜr gɛsts wɪð ə gʌn. ʃi pourced ˈwɔtər ɑn ðə freɪd læmp lid tu bloʊ ðə fjuz, wɛnt aʊt ʌv ðə dɔr, ʃɑt ˈrudi, kʌt hərˈsɛlf wɪð ˈsɪzərz ænd rɪˈtɜrnd tu ðə ˈpɑrti.
  Charlotte không chết - Letitia đã chết. Charlotte đóng giả Letitia để nhận được tài sản thừa kế của mình. Cô nhận ra Rudi Schertz đến từ Thụy Sĩ - điều đó có nghĩa là anh ta có thể nhận ra cô. Cô đã trả tiền cho anh ta để giữ khách của cô bằng một khẩu súng. Cô ta đổ nước vào chiếc đèn đã sờn chì để làm nổ cầu chì, đi ra khỏi cửa, bắn Rudi, làm bị thường bằng kéo và quay trở lại bữa tiệc.
   
: Plot