Unit 3: Detective stories - 6. Openings - Page 70

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  icons8-attach-100.png You are learning:
  ju ɑr ˈlɜrnɪŋ:
  Bạn đang học:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png to grab the reader's attention from the beginning of a story.
  • tu græb ðə ˈridərz əˈtɛnʃən frʌm ðə bɪˈgɪnɪŋ ʌv ə ˈstɔri.
  • để thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu câu chuyện.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-1.jpg It doesn't matter how carefully and cleverly a writer plots their detective story if nobody reads it. The opening of a story is like a menu. When you read the text on the menu on the right, the writer is trying to make you order that dish. When a writer writes the opening to a story, they are trying to tempt you to read on, to grab your attention and hold it.

  ɪt ˈdʌzənt ˈmætər haʊ ˈkɛrfəli ænd ˈklɛvərli ə ˈraɪtər plɑts ðɛr dɪˈtɛktɪv ˈstɔri ɪf ˈnoʊˌbɑˌdi ridz ɪt. ði ˈoʊpənɪŋ ʌv ə ˈstɔri ɪz laɪk ə ˈmɛnju. wɛn ju rid ðə tɛkst ɑn ðə ˈmɛnju ɑn ðə raɪt, ðə ˈraɪtər ɪz ˈtraɪɪŋ tu meɪk ju ˈɔrdər ðæt dɪʃ. wɛn ə ˈraɪtər raɪts ði ˈoʊpənɪŋ tu ə ˈstɔri, ðeɪ ɑr ˈtraɪɪŋ tu tɛmpt ju tu rid ɑn, tu græb jʊər əˈtɛnʃən ænd hoʊld ɪt.
  Sẽ không có vấn đề gì nếu một nhà văn lập kế hoạch để viết câu chuyện trinh thám của họ một cách cẩn thận và thông minh nếu không có ai đọc nó. Phần mở đầu của một câu chuyện giống như một thực đơn. Khi bạn đọc dòng chữ trên menu phía bên phải, người viết đang cố gắng yêu cầu bạn gọi món đó. Khi một nhà văn viết phần mở đầu cho một câu chuyện, họ đang cố gắng lôi cuốn bạn đọc tiếp, để thu hút sự chú ý của bạn và giữ bạn lại.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-2.jpg A succulent piece of steak, smothered in a delicious sauce with crisp French fries and plump, pan-fried mushroom.

  ə ˈsʌkjəlɪnt pis ʌv steɪk, ˈsmʌðərd ɪn ə dɪˈlɪʃəs sɔs wɪð krɪsp frɛnʧ fraɪz ænd plʌmp, pæn-fraɪd ˈmʌʃrum.
  Một miếng bít tết mọng nước, được tẩm sốt thơm ngon với khoai tây chiên giòn và nấm áp chảo đầy đặn.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-1.jpg Read this opening from a short story by Margery Allingham called Three Is a Lucky Number.
  1. rid ðɪs ˈoʊpənɪŋ frʌm ə ʃɔrt ˈstɔri baɪ ˈmɑrʤəri ˈɔlɪŋˌhæm kɔld θri ɪz ə ˈlʌki ˈnʌmbər.
  1. Đọc phần mở đầu này từ một truyện ngắn của Margery Allingham có tên Three Is a Lucky Number.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png At five o'clock on a September afternoon Ronald Frederick Torbay was making preparations for his third murder. He was being very wary, forcing himself to go slowly because he was perfectly sane and was well aware of the dangers of carelessness.
  æt faɪv əˈklɑk ɑn ə sɛpˈtɛmbər ˌæftərˈnun ˈrɑnəld ˈfrɛdrɪk Torbay wʌz ˈmeɪkɪŋ ˌprɛpəˈreɪʃənz fɔr hɪz θɜrd ˈmɜrdər. hi wʌz ˈbiɪŋ ˈvɛri ˈwɛri, ˈfɔrsɪŋ hɪmˈsɛlf tu goʊ ˈsloʊli bɪˈkɔz hi wʌz ˈpɜrfəktli seɪn ænd wʌz wɛl əˈwɛr ʌv ðə ˈdeɪnʤərz ʌv ˈkɛrləsnəs.
  Vào lúc 5 giờ chiều một ngày tháng 9, Ronald Frederick Torbay đang chuẩn bị cho vụ giết người thứ ba của mình. Anh ấy đã rất cảnh giác, buộc mình phải đi từ từ vì anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và nhận thức rõ ràng về sự nguy hiểm của sự bất cẩn.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png A career of homicide got more chancy as one went on. That piece of information had impressed him as being true as soon as he had read it in a magazine article way back before his first marriage. Also, he realised, success was liable to go to a man's head, so he kept a tight hold on himself. He was certain he was infinitely more clever than most human beings but he did not dwell on the fact and as soon as he felt the old thrill at the sense of his power welling up inside him, he quelled it firmly.
  ə kəˈrɪr ʌv ˈhɑməˌsaɪd gɑt mɔr ˈʧænsi æz wʌn wɛnt ɑn. ðæt pis ʌv ˌɪnfərˈmeɪʃən hæd ɪmˈprɛst hɪm æz ˈbiɪŋ tru æz sun æz hi hæd rid ɪt ɪn ə ˈmægəˌzin ˈɑrtəkəl weɪ bæk bɪˈfɔr hɪz fɜrst ˈmɛrɪʤ. ˈɔlsoʊ, hi ˈriəˌlaɪzd, səkˈsɛs wʌz ˈlaɪəbəl tu goʊ tu ə mænz hɛd, soʊ hi kɛpt ə taɪt hoʊld ɑn hɪmˈsɛlf. hi wʌz ˈsɜrtən hi wʌz ˈɪnfənətli mɔr ˈklɛvər ðæn moʊst ˈhjumən ˈbiɪŋz bʌt hi dɪd nɑt dwɛl ɑn ðə fækt ænd æz sun æz hi fɛlt ði oʊld θrɪl æt ðə sɛns ʌv hɪz ˈpaʊər ˈwɛlɪŋ ʌp ɪnˈsaɪd hɪm, hi kwɛld ɪt ˈfɜrmli.
  Một sự chuyên nghiệp trong việc giết người trở nên khoan thai hơn khi một kẻ tiếp tục. Mẩu thông tin đó đã khiến anh ấn tượng vì nó là sự thật ngay khi anh đọc nó trong một bài báo trên tạp chí trước cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Ngoài ra, anh cũng nhận ra rằng, thành công có nghĩa là phải có bổn phận đi đến đầu một người đàn ông, vì vậy anh luôn giữ chặt bản thân mình. Anh ta chắc chắn rằng mình thông minh hơn hầu hết mọi người nhưng anh ta không dựa vào thực tế và ngay khi anh ta cảm thấy cảm xúc hồi hộp lại trào dâng với cảm giác sức mạnh của mình lại bùng lên, anh ta đã dập tắt nó một cách kiên quyết.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-2.jpg The writer tries to intrigue the reader in lots of ways. Here are some of them:
  2. ðə ˈraɪtər traɪz tu ɪnˈtrig ðə ˈridər ɪn lɑts ʌv weɪz. hir ɑr sʌm ʌv ðɛm:
  2. Nhà văn cố gắng gây sự tò mò cho người đọc bằng nhiều cách. Dưới đây là một trong số đó:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png We are told the specific time at which this takes place: 5p.m.
  * wi ɑr toʊld ðə spəˈsɪfɪk taɪm æt wɪʧ ðɪs teɪks pleɪs: 5pi.ɛm.
  * Chúng ta được thông báo về thời gian cụ thể mà điều này diễn ra: 5 giờ chiều.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png We are given the character's full name, including his middle name
  * wi ɑr ˈgɪvən ðə ˈkɛrɪktərz fʊl neɪm, ɪnˈkludɪŋ hɪz ˈmɪdəl neɪm
  * Chúng ta được cung cấp tên đầy đủ của nhân vật, bao gồm cả tên đệm của anh ấy

  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png We are told that he has committed two murders already and he is about to commit a third
  * wi ɑr toʊld ðæt hi hæz kəˈmɪtəd tu ˈmɜrdərz ɔlˈrɛdi ænd hi ɪz əˈbaʊt tu kəˈmɪt ə θɜrd
  * Chúng ta được biết rằng anh ta đã thực hiện hai vụ giết người rồi và anh ta sắp phạm tội ác thứ ba

  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png We are told Torbay is perfectly sane.

  * wi ɑr toʊld Torbay ɪz ˈpɜrfəktli seɪn.
  * Chúng tôi được biết Torbay hoàn toàn lành mạnh.

  a. Add to this list. Write down three other ways in which the writer tries to intrigue us.
  a. eɪ. æd tu ðɪs lɪst. raɪt daʊn θri ˈʌðər weɪz ɪn wɪʧ ðə ˈraɪtər traɪz tu ɪnˈtrig ʌs.
  a. Thêm vào danh sách này. Viết ra ba cách khác mà người viết cố gắng gây tò mò cho chúng ta.

  b. Choose three points from your list and the list above. Write a sentence explaining why each of these might intrigue the reader.
  b. ʧuz θri pɔɪnts frʌm jʊər lɪst ænd ðə lɪst əˈbʌv. raɪt ə ˈsɛntəns ɪkˈspleɪnɪŋ waɪ iʧ ʌv ðiz maɪt ɪnˈtrig ðə ˈridər.
  b. Chọn ba điểm từ danh sách của bạn và danh sách ở trên. Viết một câu giải thích lý do tại sao mỗi điều này có thể gây tò mò cho người đọc.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-3.jpg Now that you have read the opening two paragraphs of this story, what do you hope the rest of the story will tell you?
  3. naʊ ðæt ju hæv rid ði ˈoʊpənɪŋ tu ˈpærəˌgræfs ʌv ðɪs ˈstɔri, wʌt du ju hoʊp ðə rɛst ʌv ðə ˈstɔri wɪl tɛl ju?
  3. Bây giờ bạn đã đọc hai đoạn mở đầu của câu chuyện này, bạn hy vọng phần còn lại của câu chuyện sẽ nói với bạn điều gì?