Unit 3: Detective stories - 6. Openings - Page 71

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Write the opening paragraph of a detective story. In your paragraph:
  raɪt ði ˈoʊpənɪŋ ˈpærəˌgræf ʌv ə dɪˈtɛktɪv ˈstɔri. ɪn jʊər ˈpærəˌgræf:
  Viết đoạn văn mở đầu cho truyện trinh thám. Trong đoạn văn của bạn:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png Introduce a character or situation which the reader wants to find out more about
  *ˌɪntrəˈdus ə ˈkɛrɪktər ɔr ˌsɪʧuˈeɪʃən wɪʧ ðə ˈridər wɑnts tu faɪnd aʊt mɔr əˈbaʊt
  * Giới thiệu một nhân vật hoặc tình huống mà người đọc muốn tìm hiểu thêm
  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png Include details to intrigue the reader and make them want to mid out what happens next.
  * ɪnˈklud dɪˈteɪlz tu ɪnˈtrig ðə ˈridər ænd meɪk ðɛm wɑnt tu mɪd aʊt wʌt ˈhæpənz nɛkst.
  * Bao gồm các chi tiết để gây tò mò cho người đọc và khiến họ muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
  icons8-attach-100.png Remember: The more questions you make your reader want to ask, the more you will intrigue them.
  rɪˈmɛmbər: ðə mɔr ˈkwɛsʧənz ju meɪk jʊər ˈridər wɑnt tu æsk, ðə mɔr ju wɪl ɪnˈtrig ðɛm.
  Hãy nhớ rằng: bạn càng khiến người đọc muốn hỏi nhiều câu hỏi, bạn càng khiến họ bị thu hút.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-best-seller.png Sharpen your skills - Articles
  ˈʃɑrpən jʊər skɪlz - ˈɑrtəkəlz
  Nâng cao kỹ năng của bạn - Mạo từ

  luyen-thi-thu-khoa-vn-1.jpg Articles are small words that go in front of nouns.
  ˈɑrtəkəlz ɑr smɔl wɜrdz ðæt goʊ ɪn frʌnt ʌv naʊnz.
  Mạo từ là những từ đứng trước danh từ.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-2.jpg The is the definite article. A and an are indefinite articles. For example:
  ði ɪz ðə ˈdɛfənət ˈɑrtəkəl. ə ænd ən ɑr ɪnˈdɛfənət ˈɑrtəkəlz. fɔr ɪgˈzæmpəl:
  The là mạo từ xác định. A và an là mạo từ không xác định. Ví dụ:
  - He caught the criminal the next day.
  hi kɑt ðə ˈkrɪmənəl ðə nɛkst deɪ.
  Anh ta bắt được tên tội phạm vào ngày hôm sau.
  - He caught a criminal the next day.
  hi kɑt ə ˈkrɪmənəl ðə nɛkst deɪ.
  Anh ta bắt được một tên tội phạm vào ngày hôm sau.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-3.jpg The article tells us whether the writer means a specific (definite) criminal - or any (indefinite) criminal.
  ði ˈɑrtəkəl tɛlz ʌs ˈwɛðər ðə ˈraɪtər minz ə spəˈsɪfɪk (ˈdɛfənət) ˈkrɪmənəl - ɔr ˈɛni (ɪnˈdɛfənət) ˈkrɪmənəl.
  Mạo từ "the" cho chúng ta biết người viết ám chỉ một tên tội phạm cụ thể (xác định) - hoặc bất kỳ tên tội phạm nào (không xác định).
  1. Copy out the sentences, inserting the appropriate article in the gaps.
  1. ˈkɑpi aʊt ðə ˈsɛntənsəz, ɪnˈsɜrtɪŋ ði əˈproʊpriət ˈɑrtəkəl ɪn ðə gæps.
  1. Chép lại những câu văn, điền từ thích hợp vào những chỗ trống.
  2. Now write an ending to the story but leave out the articles. Ask a partner to fill the gaps.
  2. naʊ raɪt ən ˈɛndɪŋ tu ðə ˈstɔri bʌt liv aʊt ði ˈɑrtəkəlz. æsk ə ˈpɑrtnər tu fɪl ðə gæps.
  2. Bây giờ viết một đoạn kết cho câu chuyện nhưng bỏ đi các bài viết. Yêu cầu một đối tác lấp đầy khoảng trống.
  Smith hated (1) man he worked for. He bought (2) bottle of poison and broke into his employer's office one night. He opened (3) window and climbed through. He found himself in (4) kitchen. He poisoned (5) water in (6) kettle. He poisoned (7) sugar bowl and (8) milk jug.
  (1) the; (2) a; (3) the; (4) a; (5) the; (6) a; (7) a; (8) a

  smɪθ ˈheɪtəd (1) mən hi wɜrkt fɔr. hi bɑt (2) ˈbɑtəl ʌv ˈpɔɪzən ænd broʊk ˈɪntu hɪz ɛmˈplɔɪərz ˈɔfəs wʌn naɪt. hi ˈoʊpənd (3) ˈwɪndoʊ ænd klaɪmd θru. hi faʊnd hɪmˈsɛlf ɪn (4) ˈkɪʧən. hi ˈpɔɪzənd (5) ˈwɔtər ɪn (6) ˈkɛtəl. hi ˈpɔɪzənd (7) ˈʃʊgər boʊl ænd (8) mɪlk ʤʌg.
  Smith ghét (1) người mà anh ta làm việc cho. Anh ta mua (2) lọ thuốc độc và đột nhập vào văn phòng của người chủ của mình vào một đêm. Anh ta mở (3) cửa sổ và trèo qua. Anh ấy thấy mình ở (4) bếp. Anh ta đã đầu độc (5) nước trong (6) ấm. Anh ta đã đầu độc (7) cái bát đựng đường và (8) cái bình đựng sữa.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-confirm.png Assess your progress

  əˈsɛs jʊər ˈprɑˌgrɛs
  Đánh giá sự tiến bộ của bạn
  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png 1. Look at a partner's opening paragraph from Activity 2 while they look at your paragraph.
  1. lʊk æt ə ˈpɑrtnərz ˈoʊpənɪŋ ˈpærəˌgræf frʌm ækˈtɪvəti 2 waɪl ðeɪ lʊk æt jʊər ˈpærəˌgræf.
  1. Xem đoạn mở đầu của đối tác từ Hoạt động 2 trong khi họ xem đoạn văn của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png a. What questions does it make you ask about the character and the situation described? Write a list.
  a. wʌt ˈkwɛsʧənz dʌz ɪt meɪk ju æsk əˈbaʊt ðə ˈkɛrɪktər ænd ðə ˌsɪʧuˈeɪʃən dɪˈskraɪbd? raɪt ə lɪst.
  a. Nó khiến bạn đặt câu hỏi gì về nhân vật và hoàn cảnh được miêu tả? Viết một danh sách.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png b. Which questions do you hope the rest of the story will answer?
  b. wɪʧ ˈkwɛsʧənz du ju hoʊp ðə rɛst ʌv ðə ˈstɔri wɪl ˈænsər?
  b. Bạn hy vọng phần còn lại của câu chuyện sẽ trả lời được những câu hỏi nào?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png c. Whose list has the most questions? Whose opening paragraph is the most intriguing?
  c. huz lɪst hæz ðə moʊst ˈkwɛsʧənz? huz ˈoʊpənɪŋ ˈpærəˌgræf ɪz ðə moʊst ɪnˈtrigɪŋ?
  c. Danh sách của ai có nhiều câu hỏi nhất? Đoạn mở đầu của ai là hấp dẫn nhất?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png d. Use this table to decide which level you and your partner are working at:
  d. juz ðɪs ˈteɪbəl tu ˌdɪˈsaɪd wɪʧ ˈlɛvəl ju ænd jʊər ˈpɑrtnər ɑr ˈwɜrkɪŋ æt:
  d. Sử dụng bảng này để quyết định bạn và đối tác của bạn đang làm việc ở cấp độ nào:
  icons8-attach-100.png Level 4:
  ˈlɛvəl 4:
  I have given information about a character and a situation.
  aɪ hæv ˈgɪvən ˌɪnfərˈmeɪʃən əˈbaʊt ə ˈkɛrɪktər ænd ə ˌsɪʧuˈeɪʃən.
  Tôi đã đưa ra thông tin về một nhân vật và một tình huống.
  icons8-attach-100.png Level 5:
  ˈlɛvəl 5:
  Some information in my opening will make the reader ask questions.
  sʌm ˌɪnfərˈmeɪʃən ɪn maɪ ˈoʊpənɪŋ wɪl meɪk ðə ˈridər æsk ˈkwɛsʧənz.
  Một số thông tin trong phần mở đầu của tôi sẽ khiến người đọc đặt câu hỏi.
  icons8-attach-100.png Level 6:
  ˈlɛvəl 6:
  Almost all the information in my opening was selected to intrigue the reader.
  ˈɔlˌmoʊst ɔl ði ˌɪnfərˈmeɪʃən ɪn maɪ ˈoʊpənɪŋwʌz səˈlɛktəd tu ɪnˈtrig ðə ˈridər.
  Hầu hết tất cả thông tin trong phần mở đầu của tôi đã được lựa chọn để gây tò mò cho người đọc.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-leaf.png 2. Look back to your work on the plot of Agatha Christie's A Murder is Announced on pages 68 and 69. Write a set of instructions for detective fiction writers. You could begin like this:
  2. lʊk bæk tu jʊər wɜrk ɑn ðə plɑt ʌvˈægəθə ˈkrɪstiz ə ˈmɜrdər ɪz Announced on ˈpeɪʤəz 68 ænd 69. raɪt ə sɛt ʌv ɪnˈstrʌkʃənz fɔr dɪˈtɛktɪv ˈfɪkʃən ˈraɪtərz. ju kʊd bɪˈgɪn laɪk ðɪs:
  2. Nhìn lại công việc của bạn về cốt truyện Một kẻ giết người được thông báo của Agatha Christie ở trang 68 và 69. Viết một bộ hướng dẫn cho các nhà văn tiểu thuyết trinh thám. Bạn có thể bắt đầu như thế này:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-water-drop.png How To Plot A Murder Mystery
  haʊ tu plɑt ə ˈmɜrdər ˈmɪstəri
  Làm thế nào để âm mưu một bí mật giết người
  Phase one: the set-up
  feɪz wʌn: ðə sɛt-ʌp
  Giai đoạn một: thiết lập
  luyen-thi-thu-khoa-vn-1.jpg First, introduce your characters.
  fɜrst, ɪntrəˈdus jʊər ˈkærɪktərz.
  Đầu tiên, hãy giới thiệu các nhân vật của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-2.jpg Then describe a murder.
  ðɛn dɪˈskraɪb ə ˈmɜrdər.
  Sau đó, mô tả một vụ giết người.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-3.jpg Make sure that each of your characters has a motive for killing the victim!
  meɪk ʃʊr ðæt iʧ ʌv jʊər ˈkærɪktərz hæz ə ˈmoʊtɪv fɔr ˈkɪlɪŋ ðə ˈvɪktəm!
  Đảm bảo rằng mỗi nhân vật của bạn đều có động cơ giết nạn nhân!