Unit 3: Detective stories - 8. Providing the clues - Page 78

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png You are learning: (ju ɑr ˈlɜrnɪŋ:) / Bạn đang học:

  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png One of Van Dine's rules for a successful detecfive story is that 'the reader must have equal opportunity with the detective for solving the mystery'. To let the reader join in with the detective work, the writer must give the reader all the clues they need. (wʌn ʌv væn daɪnz rulz fɔr ə səkˈsɛsfəl detecfive ˈstɔri ɪz ðæt ðə ˈridər mʌst hæv ˈikwəl ˌɑpərˈtunəti wɪð ðə dɪˈtɛktɪv fɔr ˈsɑlvɪŋ ðə ˈmɪstəri. tu lɛt ðə ˈridər ʤɔɪn ɪn wɪð ðə dɪˈtɛktɪv wɜrk, ðə ˈraɪtər mʌst gɪv ðə ˈridər ɔl ðə kluz ðeɪ nid) / Một trong những quy tắc của Van Dine để có một câu chuyện phá án thành công là 'người đọc phải có cơ hội bình đẳng với thám tử để giải quyết bí ẩn'. Để người đọc tham gia vào tác phẩm trinh thám, nhà văn phải cung cấp cho người đọc tất cả những manh mối mà họ cần.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png Activity 1 (ækˈtɪvəti 1) / Hoạt động 1
  luyen-thi-thu-khoa-vn-autumn.png 1. Read this extract from A Case of Identity by Arthur Conan Doyle. Mary Sutherland has come to Sherlock Holmes to find a missing person. She begins by describing her stepfather, Mr Windibank: (rid ðɪs ˈɛkˌstrækt frʌm ə keɪs ʌv aɪˈdɛntəti baɪ ˈɑrθər ˈkoʊnən dɔɪl. ˈmɛri ˈsʌðərlənd hæz kʌm tu ˈʃɜrˌlɑk hoʊmz tu faɪnd ə ˈmɪsɪŋ ˈpɜrsən. ʃi bɪˈgɪnz baɪ dɪˈskraɪbɪŋ hɜr ˈstɛpˌfɑðər, ˈmɪstər Windibank) / Đọc đoạn trích này từ tác phẩm A Case of Identity của Arthur Conan Doyle. Mary Sutherland đã đến nhờ Sherlock Holmes để tìm một người mất tích. Cô bắt đầu bằng cách mô tả cha dượng của mình, ông Windibank:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png ‘I call him father, though it sounds funny, too, for he is only five years and two months older than myself.’ (aɪ kɔl hɪm ˈfɑðər, ðoʊ ɪt saʊndz ˈfʌni, tu, fɔr hi ɪz ˈoʊnli faɪv jɪrz ænd tu mʌnθs ˈoʊldər ðæn ˌmaɪˈsɛlf) / 'Tôi gọi ông ấy là cha, nghe cũng buồn cười, ông ấy chỉ hơn tôi năm tuổi hai tháng.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png 'And your mother is alive?’ (ænd jʊər ˈmʌðər ɪz əˈlaɪv?) / "Và mẹ bạn còn sống?"
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png ‘Oh, yes, mother is alive and well. I wasn’t best pleased, Mr Holmes when she married again so soon after father’s death, and a man who was nearly fifteen years younger than herself. Father was a plumber, and he left a tidy business behind him, which mother carried on with Mr Hardy, the foreman; but when Mr Windibank came he made her sell the business. They got 4700 pounds for the goodwill and interest, which wasn’t near as much as father could have got if he had been alive.’ (oʊ, jɛs, ˈmʌðər ɪz əˈlaɪv ænd wɛl. aɪ ˈwɑzənt bɛst plizd, ˈmɪstər hoʊmz wɛn ʃi ˈmɛrid əˈgɛn soʊ sun ˈæftər ˈfɑðərz dɛθ, ænd ə mən hu wʌz ˈnɪrli fɪfˈtin jɪrz ˈjʌŋgər ðæn hərˈsɛlf. ˈfɑðər wʌz ə ˈplʌmər, ænd hi lɛft ə ˈtaɪdi ˈbɪznəs bɪˈhaɪnd hɪm, wɪʧ ˈmʌðər ˈkærid ɑn wɪð ˈmɪstər ˈhɑrdi, ðə ˈfɔrmən; bʌt wɛn ˈmɪstər Windibank keɪm hi meɪd hɜr sɛl ðə ˈbɪznəs. ðeɪ gɑt 4700 paʊndz fɔr ðə ˈgʊˈdwɪl ænd ˈɪntrəst, wɪʧ ˈwɑzənt nɪr æz mʌʧ æz ˈfɑðər kʊd hæv gɑt ɪf hi hæd bɪn əˈlaɪv) / 'Ồ, vâng, mẹ tôi còn sống và khỏe mạnh. Tôi không hài lòng lắm, thưa ông Holmes khi bà ấy lại tái hôn sớm như vậy ngay sau khi cha tôi mất, và là với một người đàn ông kém bà ấy gần mười lăm tuổi. Cha tôi là thợ sửa ống nước, và ông đã để lại một công việc kinh doanh khá vững, mà mẹ đã tiếp tục làm với Mr Hardy, quản đốc; nhưng khi ông Windibank đến, ông ấy đã bắt bà bán đi công việc kinh doanh. Họ nhận được 4,700 bảng Anh cho thiện chí và sự quan tâm, số tiền này không nhiều như cha tôi có thể kiếm được nếu ông còn sống.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png I had expected to see Sherlock Holmes impatient under this rambling and inconsequential narrative, but, on the contrary he had listened with the greatest concentration of attention. (’aɪ hæd ɪkˈspɛktəd tu si ˈʃɜrˌlɑk hoʊmz ɪmˈpeɪʃənt ˈʌndər ðɪs ˈræmblɪŋ ænd ɪŋˌkɑnsəˈkwɛnʧəl ˈnærətɪv, bʌt, ɑn ðə ˈkɑntrɛri hi hæd ˈlɪsənd wɪð ðə ˈgreɪtəst ˌkɑnsənˈtreɪʃən ʌv əˈtɛnʃən) / Tôi đã mong đợi để thấy Sherlock Holmes mất kiên nhẫn trước câu chuyện lan man và vụn vặt này, nhưng ngược lại, anh ấy đã lắng nghe với sự tập trung cao độ nhất.
  ‘Your own little income,’ he asked, ‘does it come out of the business?’ (jʊər oʊn ˈlɪtəl ˈɪnˌkʌm,’ hi æskt, dʌz ɪt kʌm aʊt ʌv ðə ˈbɪznəs) / 'Thu nhập của bạn ít ỏi,' anh ta hỏi, 'nó có đến từ việc kinh doanh hả?'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png ‘Oh, no, sir. It is quite separate and was left me by my uncle Ned in Auckland. lt is in New Zealand stock, paying 4+1/2 per cent. Two thousand five hundred pounds was the amount, but I can only touch the interest. As I live at home I don’t wish to be a burden to them, and so they have the use of the money just while I am staying with them. Mr Windibank draws my interest every quarter and pays it over to mother, and I find that I can do pretty well with what I earn at typewriting.’ (’oʊ, noʊ, sɜr. ɪt ɪz kwaɪt ˈsɛprət ænd wʌz lɛft mi baɪ maɪ ˈʌŋkəl nɛd ɪn ˈɑklənd.lt ɪz ɪn nu ˈzilənd stɑk, ˈpeɪɪŋ 4+1/2 pɜr sɛnt. tu ˈθaʊzənd faɪv ˈhʌndrəd paʊndz wʌz ði əˈmaʊnt, bʌt aɪ kæn ˈoʊnli tʌʧ ði ˈɪntrəst. æz aɪ lɪv æt hoʊm aɪ doʊnt wɪʃ tu bi ə ˈbɜrdən tu ðɛm, ænd soʊ ðeɪ hæv ðə juz ʌv ðə ˈmʌni ʤʌst waɪl aɪ æm ˈsteɪɪŋ wɪð ðɛm. ˈmɪstər Windibank drɔz maɪ ˈɪntrəst ˈɛvəri ˈkwɔrtər ænd peɪz ɪt ˈoʊvər tu ˈmʌðər, ænd aɪ faɪnd ðæt aɪ kæn du ˈprɪti wɛl wɪð wʌt aɪ ɜrn æt ˈtaɪˌpraɪtɪŋ.’) / 'Ồ, không, thưa ngài. Nó khá tách biệt và được chú của tôi là Ned ở Auckland để lại. Nó đang nằm trên sàn cổ phiếu của New Zealand, trả (4 + 1/2)%. Hai nghìn năm trăm bảng là số tiền, nhưng tôi chỉ có thể chạm vào tiền lãi. Khi tôi sống ở nhà, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ và vì vậy họ có quyền sử dụng tiền ngay khi tôi ở cùng họ. Ông Windibank rút tiền lãi của tôi hàng quý và trả cho mẹ, và tôi thấy rằng tôi có thể làm khá tốt với những gì tôi kiếm được từ nghề đánh máy.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png ‘You have made your position very clear to me,’ said Holmes. ‘Kindly tell us now all about your connection with Mr Hosmer Angel.’ (ju hæv meɪd jʊər pəˈzɪʃən ˈvɛri klɪr tu mi,’ sɛd hoʊmz. ˈkaɪndli tɛl ʌs naʊ ɔl əˈbaʊt jʊər kəˈnɛkʃən wɪð ˈmɪstər Hosmer ˈeɪnʤəl) / Holmes nói: 'Bạn đã nói rõ lập trường của mình với tôi. "Vui lòng cho chúng tôi biết tất cả về mối quan hệ của bạn với Ngài Hosmer Angel."
  ‘I met him first at the gasfitters’ ball,’ she said. They used to send father tickets when he was alive, and then afterwards they remembered us, and sent them to mother. Mr Windibank did not wish us to go. At last, he went off to France upon the business of the firm, but we went, mother and I, with Mr Hardy, who used to be our foreman.’ (aɪ mɛt hɪm fɜrst æt ðə gasfitters' bɔl,’ ʃi sɛd. ðeɪ juzd tu sɛnd ˈfɑðər ˈtɪkəts wɛn hi wʌz əˈlaɪv, ænd ðɛn ˈæftərwərdz ðeɪ rɪˈmɛmbərd ʌs, ænd sɛnt ðɛm tu ˈmʌðər. ˈmɪstər Windibank dɪd nɑt wɪʃ ʌs tu goʊ. æt læst, hi wɛnt ɔf tu fræns əˈpɑn ðə ˈbɪznəs ʌv ðə fɜrm, bʌt wi wɛnt, ˈmʌðər ænd aɪ, wɪð ˈmɪstər ˈhɑrdi, hu juzd tu bi ˈaʊər ˈfɔrmən) / Cô ấy nói: 'Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên tại vũ hội của các cửa hàng xăng dầu. Lúc còn sống họ thường gửi vé cho cha, rồi sau đó họ nhớ đến chúng tôi và gửi cho mẹ. Ông Windibank không muốn chúng tôi đi. Cuối cùng, anh ấy đã đến Pháp để kinh doanh công ty, nhưng chúng tôi, mẹ và tôi, cùng với ông Hardy, người từng là quản đốc của chúng tôi.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-mushroom.png ‘I suppose,’ said Holmes, 'that when Mr Windibank came back from France he was very annoyed at your having gone to the ball.’ (ai səˈpoʊz,’ sɛd hoʊmz, ðæt wɛn ˈmɪstər Windibank keɪm bæk frʌm fræns hi wʌz ˈvɛri əˈnɔɪd æt jʊər ˈhævɪŋ gɔn tu ðə bɔl.’) / Holmes nói: 'Tôi cho rằng khi ông Windibank từ Pháp trở về, ông ấy rất bực mình vì việc bạn đi dự buổi dạ hội."