Unit 3: Detective stories - 8. Providing the clues - Page 79

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png ‘Oh, well, he was very good about it. He laughed, I remember, and shrugged his shoulders, and said 'there was no use denying anything to a woman.' (oʊ, wɛl, hi wʌz ˈvɛri gʊd əˈbaʊt ɪt. hi læft, aɪ rɪˈmɛmbər, ænd ʃrʌgd hɪz ˈʃoʊldərz, ænd sɛd ðɛr wʌz noʊ juz dɪˈnaɪɪŋ ˈɛniˌθɪŋ tu ə ˈwʊmən.) / "Ồ, anh ấy rất giỏi về điều đó. Anh ấy cười, tôi nhớ, và nhún vai anh ta, và nói rằng không có ích lợi gì khi từ chối bất cứ điều gì với một người phụ nữ."
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png I see. Then at the gasfitters' ball you met, as I understand, Mr Hosmer Angel.' (aɪ si. ðɛn æt ðə gasfitters' bɔl ju mɛt, æz aɪ ˌʌndərˈstænd, ˈmɪstər Hosmer ˈeɪnʤəl.) / Tôi hiểu rồi. Sau đó, tại buổi dạ hội của hiệp hội những người lắp ống dẫn khí bạn đã gặp, theo tôi hiểu, ông Hosmer Angel. '
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'Yes, sir. I met him that night, and he called day to ask if we had got home all safe, and after that we met him - that is to say, Mr Holmes, I met him twice for walks, but after that father came back again, and Mr Hosmer Angel could not come to the house any more.' (jɛs, sɜr. aɪ mɛt hɪm ðæt naɪt, ænd hi kɔld deɪ tu æsk ɪf wi hæd gɑt hoʊm ɔl seɪf, ænd ˈæftər ðæt wi mɛt hɪm - ðæt ɪz tu seɪ, ˈmɪstər hoʊmz, aɪ mɛt hɪm twaɪs fɔr wɔks, bʌt ˈæftər ðæt ˈfɑðər keɪm bæk əˈgɛn, ænd ˈmɪstər Hosmer ˈeɪnʤəl kʊd kʌm tu ðə haʊs ˈɛni mɔr.') / 'Vâng thưa ngài. Tôi đã gặp anh ấy vào đêm hôm đó, và anh ấy đã gọi điện hỏi thăm tôi ngày hôm đó là chúng tôi đã về đến nhà an toàn chưa, và sau đó chúng tôi đã gặp anh ấy - nghĩa là, anh Holmes, tôi đã gặp anh ấy hai lần để đi dạo cùng nhau, nhưng sau đó cha tôi đã quay lại, và anh Hosmer Angel không thể đến nhà thêm nữa.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'No?' (noʊ?) / 'Không?'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'Well, father was going off to France again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be safer and better not to see each other until he had gone. We could write in the meantime, and he used to write every day. I took the letters in the morning, so there was no need for father to know.' (wɛl, ˈfɑðər wʌz ˈgoʊɪŋ ɔf tu fræns əˈgɛn ɪn ə wik, ænd Hosmer roʊt ænd sɛd ðæt ɪt wʊd bi ˈseɪfər ænd ˈbɛtər nɑt tu si iʧ ˈʌðər ənˈtɪl hi hæd gɔn. wi kʊd raɪt ɪn ðə ˈminˌtaɪm, ænd hi juzd tu raɪt ˈɛvəri deɪ. aɪ tʊk ðə ˈlɛtərz ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ, soʊ ðɛr wʌz noʊ nid fɔr ˈfɑðər tu noʊ.) / 'Chà, một tuần nữa cha sẽ lại đi Pháp, và Hosmer đã viết và nói rằng sẽ an toàn hơn và tốt hơn là đừng gặp nhau cho đến khi ông ấy đi. Chúng ta có thể viết thư trong thời gian chờ đợi, và anh ấy thường viết mỗi ngày. Tôi đã lấy thư vào buổi sáng, vì vậy không cần cha biết.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'Can you remember any other little things about Mr Hosmer Angel?' (kæn ju rɪˈmɛmbər ˈɛni ˈʌðər ˈlɪtəl θɪŋz əˈbaʊt ˈmɪstər Hosmer ˈeɪnʤəl?) / Bạn có thể nhớ bất kỳ điều nào khác về Mr Hosmer Angel không?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'He was a very shy man, Mr Holmes. He would rather walk with me in the evening than in the daylight, for he said that he hated to be conspicuous. Very retiring and gentlemanly he was. Even his voice was gentle. He'd had the quinsy and swollen glands when he was young, he told me, and it had left him with a weak throat, and a hesitating, whispering fashion of speech. He was always well dresses, very neat and plain, but his eyes were weak, just as mine are, and he wore tinted glasses against the glare.' (hi wʌz ə ˈvɛri ʃaɪ mən, ˈmɪstər hoʊmz. hi wʊd ˈræðər wɔk wɪð mi ɪn ði ˈivnɪŋ ðæn ɪn ðə ˈdeɪˌlaɪt, fɔr hi sɛd ðæt hi ˈheɪtəd tu bi kənˈspɪkjuəs. ˈvɛri rɪˈtaɪrɪŋ ænd ˈʤɛntəlmənli hi wʌz. ˈivɪn hɪz vɔɪs wʌz ˈʤɛntəl. hid hæd ðə quinsy ænd ˈswoʊlən glændz wɛn hi wʌz jʌŋ, hi toʊld mi, ænd ɪt hæd lɛft hɪm wɪð ə wik θroʊt, ænd ə ˈhɛzəˌteɪtɪŋ, ˈwɪspərɪŋ ˈfæʃən ʌv spiʧ. hi wʌz ˈɔlˌweɪz wɛl ˈdrɛsəz, ˈvɛri nit ænd pleɪn, bʌt hɪz aɪz wɜr wik, ʤʌst æz maɪn ɑr, ænd hi wɔr ˈtɪntɪd ˈglæsəz əˈgɛnst ðə glɛr.') / 'Anh ấy là một người rất nhút nhát, anh Holmes. Anh ấy thà đi dạo với tôi vào buổi tối hơn là đi giữa ban ngày, vì anh ấy nói rằng anh ấy ghét bị lộ liễu. Anh ấy cực kì kin ke và lịch lãm. Ngay cả giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã bị sưng amidan và giải phẫu sự sưng đó khi còn trẻ, anh ta nói với tôi, và nó đã khiến anh ta bị yếu cổ họng và kiểu nói ngập ngừng, thì thầm. Anh ấy luôn ăn mặc đẹp, rất gọn gàng và giản dị, nhưng đôi mắt của anh ấy yếu, đây là chỉ là ý của tôi, và anh ấy đeo kính màu chống chói.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'What happened when Mr Windibank, you stepfather, returned to France?' (wʌt ˈhæpənd wɛn ˈmɪstər Windibank, ju ˈstɛpˌfɑðər, rɪˈtɜrnd tu fræns?') / 'Điều gì đã xảy ra khi ông Windibank, cha dượng, trở về tu Pháp?'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png 'Mr Hosmer Angel came to the house again and proposed that we should marry before father came back. He was in dreadful earnest and made me swear that whatever happened I would always be true to him. It was to be at St Saviour's, near King's Cross, and we were to have breakfast afterwards at the St Pancras Hotel. Hosmer came for us in a hansom, but as there were two of us he put us both into it and stepped himself into a four-wheeler, which happened to be the only other cab in the street. We got to the church first, and when the four-wheeler drove up we waited for him to step out, but he never did, and when the cabman got down from the box and looked there was no one there! That was last Friday, Mr Holmes, and I have never seen or heard anything since then to throw any light upon what became of him.' (ˈmɪstər Hosmer ˈeɪnʤəl keɪm tu ðə haʊs əˈgɛn nd prəˈpoʊzd ðæt wi ʃʊd ˈmɛri bɪˈfɔr ˈfɑðər keɪm bæk. hi wʌz ɪn ˈdrɛdfəl ˈɜrnɪst ænd meɪd mi swɛr ðæt ˌwʌˈtɛvər ˈhæpənd aɪ wʊd ˈɔlˌweɪz bi tru tu hɪm. ɪt wʌz tu bi æt strit Saviour's, nɪr kɪŋz krɔs, ænd wi wɜr tu hace ˈbrɛkfəst ˈæftərwərdz ɑr ðə strit Pancras hoʊˈtɛl. Hosmer keɪm fɔr ʌs ɪn ə ˈhænsəm, bʌt æz ðɛr wɜr tu ʌv ʌs hi pʊt ʌs boʊθ ˈɪntu ɪt ænd stɛpt hɪmˈsɛlf ˈɪntu ə fɔr-ˈwilər, wɪʧ ˈhæpənd tu bi ði ˈoʊnli ˈʌðər kæb ɪn ðə strit. wi gɑt tu ðə ʧɜrʧ fɜrst, ænd wɛn ðə fɔr-ˈwilər droʊv ʌp wi ˈweɪtəd fɔr hɪm tu stɛp aʊt, bʌt hi ˈnɛvər dɪd, ænd wɛn ðə cabman gɑt daʊn frʌm ðə bɑks ænd lʊkt ðɛr wʌz noʊ wʌn ðɛr! ðæt wʌz læst ˈfraɪdi, ˈmɪstər hoʊmz, ænd aɪ hæv ˈnɛvər sin ɔr hɜrd ˈɛniˌθɪŋ sɪns ðɛn tu θroʊ ˈɛni laɪt əˈpɑn wʌt bɪˈkeɪm ʌv hɪm.') / 'Mr Hosmer Angel lại đến nhà và đề nghị rằng chúng tôi nên kết hôn trước khi bố về. Anh ấy nghiêm túc đến đáng sợ và bắt tôi thề rằng dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ luôn sống thật với anh ấy. Đó là ở St Saviour's, gần King's Cross, và chúng tôi sẽ ăn sáng sau đó tại khách sạn St Pancras. Hosmer đến đón chúng tôi bằng xe ngựa 2 bánh, nhưng khi có hai người chúng tôi, anh ta đưa cả hai chúng tôi vào đó và bước lên một chiếc xe bốn bánh, tình cờ là chiếc xe ngựa duy nhất khác trên phố. Chúng tôi đến nhà thờ trước, và khi người lái xe bốn bánh chạy lên, chúng tôi đợi anh ta bước ra, nhưng anh ta đã không làm thế, và khi người lái xe xuống khỏi thùng và nhìn thì không có ai ở đó! Đó là thứ Sáu tuần trước, ông Holmes, và tôi chưa nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì kể từ đó để có thể soi vào những gì đã xảy ra với ông ấy.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png a. What do you think has happened to Hosmer Angel? (wʌt du ju θɪŋk hæz ˈhæpənd tu Hosmer ˈeɪnʤəl?) / Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra với Hosmer Angel?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-document-02.png Here is the solution to the mystery: (hir ɪz ðə səˈluʃən tu ðə ˈmɪstəri:) / Đây là lời giải cho bí ẩn:
  Hosmer Angel is in fact Mr Windibank in disguise. He has done this so that his stepdaughter will not marry anyone else - she will stay at home and Windibank will keep getting the money she gives him. Holmes explains: (Hosmer ˈeɪnʤəl ɪz ɪn fækt ˈmɪstər Windibank ɪn dɪsˈgaɪz. hi hæz dʌn ðɪs soʊ ðæt hɪz ˈstɛpˌdɔtər wɪl nɑt ˈmɛri ˈɛniˌwʌn ɛls - ʃi wɪl steɪ æt hoʊm ænd Windibank wɪl kip ˈgɛtɪŋ ðə ˈmʌni ʃi gɪvz hɪm. hoʊmz ɪkˈspleɪnz) / Hosmer Angel thực chất là ông Windibank cải trang. Ông đã làm điều này để con gái riêng của mình sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác - cô ấy sẽ ở nhà và Windibank sẽ tiếp tục nhận được số tiền mà cô ấy đưa cho anh ta. Holmes giải thích:
  'James Windibank wished Miss Sutherland to be so bound to Hosmer Angel that for ten years to come she would not listen to another man. As far as the church door he brought her, and then, as he could go no farther, he conveniently vanished away by the old trick of stepping in at one door of a four-wheeler and out at the other.’ (ʤeɪmz Windibank wɪʃt mɪs ˈsʌðərlənd tu bi soʊ baʊnd tu Hosmer ˈeɪnʤəl ðæt fɔr tɛn jɪrz tu kʌm ʃi wʊd nɑt ˈlɪsən tu əˈnʌðər mən. æz fɑr æz ðə ʧɜrʧ dɔr hi brɔt hɜr, ænd ðɛn, æz hi kʊd goʊ noʊ ˈfɑrðər, hi kənˈvinjəntli ˈvænɪʃt əˈweɪ baɪ ði oʊld trɪk ʌv ˈstɛpɪŋ ɪn æt wʌn dɔr ʌv ə fɔr-ˈwilər ænd aʊt æt ði ˈʌðər.) / 'James Windibank ước cô Sutherland gắn bó với Hosmer Angel đến nỗi trong mười năm tới cô ấy sẽ không nghe lời người đàn ông khác. Anh đưa cô đến tận cửa nhà thờ, và sau đó, anh không thể đi xa hơn được nữa, anh đã biến mất một cách thuận tiện bằng thủ đoạn cũ là bước vào cửa này của một chiếc xe bốn bánh và ra ở cửa khác.'
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png b. Now that you know the solution, re-read the extract. Identify as many clues as you can which might help the reader to solve the mystery. (naʊ ðæt ju noʊ ðə səˈluʃən, reɪ-rid ði ˈɛkˌstrækt. aɪˈdɛntəˌfaɪ æz ˈmɛni kluz æz ju kæn wɪʧ maɪt hɛlp ðə ˈridər tu sɑlv ðə ˈmɪstəri.) / Bây giờ bạn đã biết giải pháp, hãy đọc lại phần trích xuất. Xác định càng nhiều manh mối càng tốt có thể giúp người đọc giải mã bí ẩn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png c. Red herrings are false clues puting by the writer to mislead the reader and keep the solution secret until the end of the story. Can you spot any in this story? (rɛd ˈhɛrɪŋz ɑr fɔls kluz putin baɪ ðə ˈraɪtər tu mɪsˈlid ðə ˈridər ænd kip ðə səˈluʃən ˈsikrət ənˈtɪl ði ɛnd ʌv ðə ˈstɔri. kæn ju spɑt ˈɛni ɪn ðɪs ˈstɔri?) / Manh mối đánh lừa là manh mối giả được nhà văn đưa ra để đánh lừa người đọc và giữ bí mật về lời giải cho đến cuối truyện. Bạn có thể phát hiện ra điều gì trong câu chuyện này không?