Unit 3: Detective Stories - Assessment task - Fire Sale - Complete the activities - Page 75

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-Fire-Sale - Complete-the activities-Page-75.jpg
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 1. How does the writer try to interest the reader in the story in the first paragraph?
  haʊ dʌz ðə ˈraɪtər traɪ tu ˈɪntrəst ðə ˈridər ɪn ðə ˈstɔri ɪn ðə fɜrst ˈpærəˌgræf?
  Người viết cố gắng gây hứng thú cho người đọc như thế nào trong câu chuyện ở đoạn đầu?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 2. Explain how the writer’s choice of language helps to convey a sense of the pain she is in. Refer to specific words and phrases from paragraphs 1-6 and comment on them.
  ɪkˈspleɪn haʊ ðə ˈraɪtərz ʧɔɪs ʌv ˈlæŋgwəʤ hɛlps tu kənˈveɪ ə sɛns ʌv ðə peɪn ʃi ɪz ɪn. rəˈfɜr tu spəˈsɪfɪk wɜrdz ænd ˈfreɪzəz frʌm ˈpærəˌgræfs 1-6 ænd ˈkɑmɛnt ɑn ðɛm.
  Giải thích cách người viết lựa chọn ngôn ngữ giúp truyền đạt cảm giác về nỗi đau mà cô ấy đang phải trải qua. Hãy tham khảo các từ và cụm từ cụ thể trong đoạn 1-6 và nhận xét về chúng.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 3. This novel is set in America. Complete the table below, identifying some features which suggest that the novel is set in America. Explain why each point suggests this.
  ðɪs ˈnɑvəl ɪz sɛt ɪn əˈmɛrəkə. kəmˈplit ðə ˈteɪbəl bɪˈloʊ, aɪˈdɛntəˌfaɪɪŋ sʌm ˈfiʧərz wɪʧ səgˈʤɛst ðæt ðə ˈnɑvəl ɪz sɛt ɪn əˈmɛrəkə. ɪkˈspleɪn waɪ iʧ pɔɪnt səgˈʤɛsts ðɪs.
  Cuốn tiểu thuyết này lấy bối cảnh ở Mỹ. Hoàn thành bảng dưới đây, xác định một số đặc điểm cho thấy cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở Mỹ. Giải thích tại sao mỗi điểm lại gợi ý điều này.
  Features which suggest that this novel is set in America
  Why these features suggest this

  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 4. What impression do you get of the narrator (the person telling the story) in this extract? Support your ideas by referring to the text.
  wʌt ɪmˈprɛʃən du ju gɛt ʌv ðə ˈnɛreɪtər (ðə ˈpɜrsən ˈtɛlɪŋ ðə ˈstɔri) ɪn ðɪs ˈɛkˌstrækt? səˈpɔrt jʊər aɪˈdiəz baɪ rɪˈfɜrɪŋ tu ðə tɛkst.
  Bạn có ấn tượng gì về người kể (người kể chuyện) trong đoạn trích này? Hỗ trợ ý tưởng của bạn bằng cách tham khảo văn bản.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 5. What do you notice about the order in which the writer tells us about the story’s events?
  wʌt du ju ˈnoʊtəs əˈbaʊt ði ˈɔrdər ɪn wɪʧ ðə ˈraɪtər tɛlz ʌs əˈbaʊt ðə ˈstɔriz ɪˈvɛnts?
  Bạn nhận thấy điều gì về cách sắp xếp (thứ tự sắp xếp) mà nhà văn kể cho chúng ta về các sự kiện của câu chuyện?
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 6. What do you think is going to happen next in the novel? Give reasons for your answer.
  wʌt du ju θɪŋk ɪz ˈgoʊɪŋ tu ˈhæpən nɛkst ɪn ðə ˈnɑvəl? gɪv ˈrizənz fɔr jʊər ˈænsər.
  Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết? Đưa ra lời giải thích cho câu trả lời của bạn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-avocado.png 7. Now look again at both extracts. They are both from detective novels.
  naʊ lʊk əˈgɛn æt boʊθ ˈɛkˌstrækts. ðeɪ ɑr boʊθ frʌm dɪˈtɛktɪv ˈnɑvəlz.
  Bây giờ hãy nhìn lại cả hai phần trích dẫn. Cả hai đều được trích từ tiểu thuyết trinh thám.
  Compare the ways these two extracts try to provide a dramatic and exciting opening for the reader. You should comment on:
  kəmˈpɛr ðə weɪz ðiz tu ˈɛkˌstrækts traɪ tu prəˈvaɪd ə drəˈmætɪk ænd ɪkˈsaɪtɪŋ ˈoʊpənɪŋ fɔr ðə ˈridər. ju ʃʊd ˈkɑmɛnt ɑn:
  So sánh cách mà hai đoạn trích này cố gắng cung cấp một mở đầu đầy kịch tính và thú vị cho người đọc. Bạn nên đưa ra những nhận xét về:
  • who is telling the story and the effect this has on the reader
  hu ɪz ˈtɛlɪŋ ðə ˈstɔri ænd ði ɪˈfɛkt ðɪs hæz ɑn ðə ˈridər
  ai đang kể câu chuyện và tác động của điều này đối với người đọc
  • where the story starts
  wɛr ðə ˈstɔri stɑrts
  câu chuyện bắt đầu từ đâu
  • similarities and differences between the ways these two extracts are written
  ˌsɪməˈlɛrətiz ænd ˈdɪfərənsɪz bɪˈtwin ðə weɪz ðiz tu ˈɛkˌstrækts ɑr ˈrɪtən
  điểm giống và khác nhau giữa cách viết hai đoạn trích này
  • which novel you would be more interested in reading and why.
  wɪʧ ˈnɑvəl ju wʊd bi mɔr ˈɪntrəstəd ɪn ˈrɛdɪŋ ænd waɪ.
  cuốn tiểu thuyết nào bạn muốn đọc hơn và tại sao.

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU

   
: Fire Sale